سازه های بتن مسلح پیش ساخته مدولار سه بعدی

ضوابط و الزامات

۱) سیستم سازه های بتن مسلح پیش ساخته مدولار سه بعدی ، به عنوان سیستم دیوار باربر با دیوار برشی بتن مسلح پیش ساخته متوسط محسوب می شود و اجرای آن در یک طبقه و در کلیه مناطق لرزه خیری ایران (مطابق ویرایش سوم آئین نامه ۲۸۰۰ ایران) و با شرط رعایت الزامات زیر، مجاز می‌باشد.
۲) طراحی لرزه‌ای ‌و ‌ساز‌ه‌ای این سیستم می بایست به ترتیب بر‌اساس IBC2006‌و ۳۱۸-۰۵ ACI انجام شود.
۳) دیوارهای بتن مسلح باید مطابق با ضوابط ارائه شده در خصوص دیوارهای بتن مسلح پیش ساخته متوسط مندرج در آئین نامه IBC2006 طراحی شوند.
۴) حداقل ضخامت دیوارهای بتن مسلح باید ۱۰ سانتی متر منظور شود.
۵) براساس ضوابط مندرج در آئین نامه های ATC-41 و FEMA 356 و با توجه به اینکه نوع آرماتورگذاری دردیوارها، بصورت یک لایه مش در وسط، امکان عملکرد ستونی را در بخشی از دیو ار فراهم نمی کند، لازمست محدودیتهای زیر در ساخت دیوارها اعمال شود:
در هر وجه دیوار، فاصله افقی بین بازشوها از کنج دیوار، میبایست بیش از ۰,۳ ارتفاع دیوار باشد.
در هر وجه دیوار، فاصله افقی بازشوها از یکدیگر، میبایست بیش از ۰,۴ ارتفاع دیوار باشد.
۶) در اتصال دیوارها به شالوده، لازمست دیوارها در تمام طول و از طریق ناودانی زیر دیوار که به نحو مقتضی با دیوار درگیر شده‌، به تسمه فولادی که در امتداد طولی شالوده پیش بینی شده است، جوش شوند .‌شایان ذکر است این صفحه می بایست به نحو مناسب و با زوائد برشی یا بلت‌گذاری به شالوده متصل شده باشد.
۷) در مقاطع سقف و دیوار، لازم است اتصال مدول ها از طریق عبور آرماتور طولی و درگیری به قلاب های پیش بینی شده و همچنین بتن ریزی درجا تامین شود.
۸) به منظور اتصال المان مرزی که در محل اتصال دیوارهای دو مدول مختلف و با بتن ریزی درجا ایجاد می شود می بایستی ریشه گذاری مناسب در شالوده پیش بینی شود.
۹) تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از مشارکت جداکننده‌های داخلی و خارجی در سختی جانبی سازه در نظر گرفته شود.
۱۰) رعایت تمهیدات لازم در شرایط مختلف اقلیمی و محیط های خورنده ایران برای دوام و پایایی بتن، میلگرد فولادی الزامی است.
۱۱) رعایت مبحث سوم مقرارت ملی ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق، هم چنین الزامات نشریه شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حریق با در نظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، کاربری و وظیفه عملکردی عنصر ساختمانی ضروری است.
۱۲) رعایت الزامات مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان جهت صرفه جویی در مصرف انرژی برای دیوارهای خارجی و سقف بام الزامی است.
۱۳) صدابندی هوابرد جداکننده های بین واحدهای مستقل و پوسته خارجی ساختمان و صدابندی سقف بین طبقات می بایست مطابق مبحث هجدهم مقرارت ملی ساختمان تامین شود.