بخش محاسبه پذیرش بتن در قسمت بتن اپلیکیشن دستیار مهندس قرار دارد.

 

پذیرش بتن
پذیرش بتن

پذیرش بتن

در این بخش می توانید به راحتی با وارد کردن اطلاعات مورد نیاز و بدست آمده از آزمایش فشاری نمونه های بتنی ، تشخیص دهیم که وضعیت پذیرش بتن مورد نظر چیست.

اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی پذیرش بتن :

  • مقاومت مورد نیاز نمونه استاندارد (مقاومت موجود در نقشه های سازه) (کیلوگرم بر سانتی متر مربع)
  • تعداد نمونه ها ( ۲ ، ۳ ، ۴ یا ۵ نمونه)
  • نوع نمونه (استوانه ای ، مکعبی)
  • ابعاد نمونه
  • نوع سیمان مصرفی
  • سن نمونه ها (۱ روزه، ۷ روزه، ۲۸ روزه، ۹۰ روزه)

یادآوری : نمونه استاندارد، نمونه ای استوانه ای با ابعاد ۱۵۰*۳۰۰ میلیمتر می باشد.

اپ دستیار مهندس
اپ دستیار مهندس