پانلهای دیواری غیر باربر Ercolith

ضوابط و الزامات

۱) استفاده از این پانلها صرفاً به عنوان دیوارهای جداکننده غیرباربر داخلی ساختمانهای مجاز است.
۲) در نصب و اجرا، این پانلها باید برای تحمل بارهای حین اجرا کنترل شوند.
۳) اتصال این دیوارهای غیرباربر به سیستم سازه­ای باید به نحوی باشد که ضمن تأمین پایداری آنها در برابر بارهای وارده، از اندرکنش آنها و سازه اصلی تا حد امکان جلوگیری شود.
۴) کنترل پایداری دیوارهای غیرباربر در مقابل نیروی زلزله ناشی از جرم دیوار، مطابق استاندارد ۲۸۰۰ ایران انجام شود.
۵) حداکثر ارتفاع خالص مجاز دیوارهای غیربار ۲/۳ متر می باشد.
۶) نوع بتن سبک به کار رفته در پانلها باید الزامات مندرج در استاندارد ASTM C 129 را برآورده سازد. از جمله می­توان به موارد مهم زیر اشاره نمود:
i. حداقل مقاومت فشاری هیچ یک از نمونه­ها نباید کمتر از Mpa 45/3 و مقاومت فشاری میانگین سه نمونه نباید کمتر از Mpa 14/4 باشد.
ii. حداکثر جمع شدگی مجاز برابر با ۰۶۵/۰ می­باشد.
۷) کلیه مصالح و اجزاء در این سیستم اعم از معماری و سازه­ای از حیث دوام، خوردگی، زیست محیطی، بهداشتی و غیره باید بر مبنای مقررات ملی ساختمان ایران و یا آئین نامه­های ملی یا معتبر بین­المللی شناخته شده و مورد تأیید بکار گرفته شود.
۸) صدابندی هوابرد جدا کننده­های بین واحدهای مستقل باید مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان تأمین شود.
۹) رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان حفاظت ساختمانها در مقابل حریق و همچنین الزامات نشریه شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت اجزای ساختمان در مقابل حریق با درنظر گرفتن ابعاد ساختمان، کاربری و وظیفه عملکردی اجزاء ساختمانی الزامی است.
۱۰) چنانچه مجموعه ضوابط، دستورالعمل و یا آئین­نامه درخصوص این محصول توسط این مرکز انتشار یابد، شرکتهای تولید کننده، کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران ملزم به رعایت آن می­باشند.