پانلهای دیواری الیاف بتن

//پانلهای دیواری الیاف بتن

پانلهای دیواری الیاف بتن

ضوابط و الزامات

۱) این پانل ها از مجموعه فرآورده های پشم چوب کارخانه ای محسوب می شود و استفاده از آن به عنوان پانل غیرباربر در جداکننده‌های داخلی و یا دیوارهای بین واحدهای مسکونی مجاور و نمای ساختمان، به شرط رعایت الزامات زیر مجاز میباشد.
۲) الزامات فراورده های پشم چوب کارخانه ای باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۹۴۷ : سال ۱۳۸۷ باشد . ویژگیها برای تمام کاربردها به شرح زیر است:
۲-۱) فراورده های پشم چوب کارخانه ای باید دارای مقاومت حرارتی بیشتر از /۵m 2 K/W 0 و ضریب هدایت حرارتی کم تر از ۰/۰۶۵w/mkدر۱۰°c باشند.‌این آزمون باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۸۶۲۱ انجام شود.
۲-۲) طول ۱ و عرض bباید مطابق استاندارد ایران شماره ۷۱۱۳ تعیین شود . هیچ نتیجه آزمونی نباید ، از طول اسمی و عرض اسمی انحرافی بیشتر از رواداری های داده شده در جدول ۱برای کلاس اعلام شده داشته باشد:
جدول ۱ کلاسهایی برای روادار‌یهای طول و عرض

روادار‌یها mm کلاس

L1 +5 -10

L2 +3 -5

L3 ±۲ ±۱۱

W1 ±۳

W2 ±۱

برای طول اسمی ≤ ۱۲۵۰ mm 1 برای طول اسمی> 1250 mm
۲-۳) ضخامت Dباید مطابق است اندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۴ تعیین شود . هیچ نتیجه آزمونی نباید از ،DN ، انحرافی بیشتر از رواداری های داده شده در جدول ۲ برای کلاس اعلام شده داشته ، باشد.
جدول ۲- کلا س ها برای روادار‌یهای ضخامت

ضخامت اسمی MM رواداری ها MM کلاس

T1 -2 +3

T2 ±۱ ≤۱۰۰

T3 -3 +4

T4 ±۲ >100

۲-۴) گونیا بودن Sb باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۵ تعیین شود . انحراف از گونیا بودن ، نباید بیشتر از ویژگی داده شده در جدول ۳ برای تراز اعلام شده باشد.
جدول -۳ تراز ها برای انحراف از گونیا بودن

الزامات mm/m تراز

S1 ≤۶

S2 ≤۴

S3 ≤۲

۲-۵) تخت بودن تنها مربوط به فرآورده های روکش دار است باید مطابق استاندارد تخت بودن ، Smax ،. ملی ایران شماره ۷۱۱۶ تعیین شود . انحراف از تخت بودن ، نباید بیشتر از ویژگی داده شده در جدول ۴ برای تراز اعلام شده باشد.
جدول- ۴ تراز ها برای انحراف از گونیا بودن mm ، تراز الزامات

الزامات mm/m تراز

P1 ≤۶

P2 ≤۳

۲-۶) پایداری ابعادی تحت شرایط رطوبت و دمای معین دال های پشم چوب باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۹۴ تعیین شود. آزمون باید بعد از قرارگیری آزمونه ها به مدت ۴۸H در دمای(۷۰±۲)°C و طول نسبی%(۹۰±۵) انجام شود. تغییر نسبی ضخامت Δεd نباید بیش از ۳/۰%، باشد ،تغییرات نسبی در طول ΔεL ، و عرض Δεb نباید بیش از ۰.۵% باشد.
۲-۷) تنش فشاری در % ۱۰ تغییرشکل ، σ۱۰ یا مقاومت فشاری، σm باید براساس استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۷ ، تعیین شود . هیچ نتیجه آزمونی برای تنش فشاری در % ۱۰ تغییر شکل یا مقاومت فشاری، هرکدام که کوچکتر است نباید کمتر از مقدار داده شده در جدول برای تراز اعلام شده باشد.
جدول ۵- تراز ها برای تنش فشاری یا مقاومت فشاری

الزامات kPa تراز

CS(10/Y)20 ≥ ۲۰

CS(10/Y)30 ≥ ۳۰

CS(10/Y)50 ≥ ۵۰

CS(10/Y)75 ≥ ۷۵

CS(10/Y)100 ≥ ۱۰۰

CS(10/Y)150 ≥ ۱۵۰

CS(10/Y)200 ≥ ۲۰۰

CS(10/Y)300 ≥ ۳۰۰

CS(10/Y)500 ≥ ۵۰۰

CS(10/Y)750 ≥ ۷۵۰

CS(10/Y)1000 ≥ ۱۰۰۰

برای مقاصد حمل و نقل، همه فرآورده ها باید حداقل تراز CS(10/Y) 20 را داشته باشند.
۲-۸) چگالی ظاهری دال های پشم چوب ρa باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۸ تعیین شود . هیچ نتیجه آزمونی نباید از مقدار اعلام شده، بیشتر از % ۱۰ ± تفاوت داشته باشد.
۲-۹) سازگاری دال های پشم چوب و لایه های پشم چوب دال های پشم چوب مرکب با سایر مصالح
ساختمانی از طریق اندازه گیری های مقدار کلراید مطابق استاندارد مربوط ارزیابی می شوند . هیچ نتیجه آزمونی نباید از مقادیر ارائه شده در جدول ۶ برای تراز اعلام شده بیشتر باشد.
جدول ۶- تراز ها برای مقدار کلراید

الزامات، % تراز

Cl1 ≤۰/۳۵

Cl2 ≤۰/۱۵

Cl3 ≤۰/۰۶

۲-۱۰) مقاومت کششی عمود بر سطوح σmt باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۹ تعیین شود . هیچ نتیجه آزمونی نباید کمتر از مقدار ارائه شده در جدول ۷ برای تراز اعلام شده باشد.
جدول -۷ تراز ها برای مقاومت کششی عمود بر سطوح

الزامات kPa تراز

≥ ۵/۰ TR5

TR7,5 ≥ ۷/۵

TR10 ≥ ۱۰

TR15 ≥ ۱۵

TR20 ≥ ۲۰

TR40 ≥ ۴۰

TR70 ≥ ۷۰

TR100 ≥ ۱۰۰

برای مقاصد حمل و نقل فرآورده های WW-C ، باید دارای حداقل تراز آزمون مقاومت TR 5 کششی عمود بر سطوح نباید بر روی دال های پشم چوب انجام شود.
۲-۱۱) طبقه واکنش در برابر آتش باید مطابق استاندارد استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۹۹ تعیین شود.
۳) اتصال این پانل ها به یکدیگر و به عناصر سازه ای باید به گونه ای باشد که ضمن تامین پایداری دیوارهای حاصل در برابر بارهای خارج از صفحه، از اندرکنش دیوار و سازه اصلی، تا حد امکان جلوگیری شود.
۴) ضخامت پانل می بایست متناسب با ضریب هدایت حرارتی محصول و مطابق با شرایط ساختمان و گروه بندی آن، براساس ضوابط مندرج در مبحث ۱۹ مقررات ملی ایران به منظور صرفه جوئی در مصرف انرژی انتخاب شود.
۵) لازم است پیش بینی های لازم برای جلوگیری از بروز میعان در داخل پانل و نفوذ آب های ناشی از بارندگی صورت گیرد.
۶) رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و مسکن در خصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق و هم چنین الزامات نشریه شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، مربوط به مقاومت اجزای ساختمان در مقابل حریق، با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، کاربری و وظیفه عملکردی عنصر ساختمانی الزامی است.
۷) صدابندی هوابرد جداکننده های بین واحدهای مستقل و پوسته خارجی ساختمان می بایستی مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان ایران تأمین گردد.
۸) ضخامت پانل ها برای استفاده به عنوان جداکننده های داخلی و یا دیوارهای بین واحدهای مسکونی مجاور و نمای ساختمان، با احتساب اندودهای به کار گرفته شده، می بایست منطبق بر الزامات مبحث ۱۸ مقررات ملی ساختمان ایران باشد.
۹) تأمین تمهیدات لازم جهت اجرای اندودهای تر و خشک از حیث مقاومت و دوام الزامی است.
۱۰) کلیه مصالح و اجزاء در این سیستم از حیث دوام، خوردگی، زیست محیطی، بهداشتی و غیره می بایستی بر مبنای مقررات ملی ساختمان ایران و یا آئین نامه های ملی یا معتبر بین المللی شناخته شده و مورد تأیید به کار گرفته شود.

توسط |۱۳۹۷/۹/۱۷ ۰:۵۶:۲۸۱۷ام, آذر ۱۳۹۷|مقالات|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

7 + 7 =