نکاتی پیرامون نرده حفاظتی موقت

نرده حفاظتی موقت حفاظی است قائم که باید برای جلوگیری از سقوط افراد در موارد مندرج در آیین نامه که ارتفاع سقوط بیش از ۱۲۰ سانتی متر باشد نصب گردد.

 ارتفاع نرده حفاظتی موقت از کف طبقه یا سکوی کار نباید از ۰.۹ متر کمتر و از ۱.۱۰ متر بیشتر باشد. همچنین ارتفاع نرده حفاظتی موقت راه پله و سطوح شیبدار نباید از ۰.۷۵ متر کمتر و از ۰.۸۵ متر بیشتر باشد.

 نرده حفاظتی باید در فواصل حداکثر ۲ متر ، دارای پایه های عمودی بوده و دارای چنان مقاومتی باشند که بتوانند در مقابل نیروها و ضربه های وارده در تمام جهات مقاومت نمایند.

نکاتی پیرامون نرده حفاظتی موقت

به علاوه نرده باید مقاومت لازم را برای مواقعی که در معرض برخورد با وسایل نقلیه و سایر وسایل متحرک قرار می گیرد، داشته باشد.
 

در اجرای نرده حفاظتی مباید قسمت های تیز و برنده وجود داشته باشد.