نمای مدولار پرسلان

ضوابط و الزامات

۱) نمای مدولار پرسلان در گروه کاشی های سرامیکی اکسترودی با جذب آب کمتر یا مساوی ۳٪ )گروه (AI قرار می گیرد.
۲) رعایت کلیه ضوابط مرتبط با گروه کاشی های سرامیکی مورد اشاره در بند ۱، مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۲۵ با عنوان “کاششی های سرامیکی-تعاریف-طبقه بندی-ویژگیها و نشانه گذاری” الزامی است.
۳) رعایت کلیه ضوابط مندرج در بند ۶-۷-۳-۸ مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران، در خصوص اتصال قطعات نما به ساختمان، الزامی می باشد.
۴) کلیه قطعات الحاقی به ساختمان باید در مقابل نیروهای جانبی بر اساس ضوابط ارائه شده در بند ۶-۷-۲-۸ مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران محاسبه شوند.
۵) پوشش های ساختمان، شامل نماها، باید برای اثرات ناشی از نیروی باد بر اساس ضوابط بند۶-۶ مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران طراحی و ساخته شوند.
۶) در صورتی که ضخامت بیش از حد متعارف) حدود ۵ سانتی متر) برای عایق در نظر گرفته شود، طراحی دستک ها و اتصالات به دیوار پشت کار ، می بایست متناسب با وضعیت دیوار و نیروهای اعما ل شده باشد.
۷) رعایت ضوابط مندرج در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران و آئین نامه ۴۴۴ این مرکز در مورد حفاظت ساختمان ها در برابر حریق و هم چنین جلوگیری از انتقال حریق با سایر واحدهای مجاور الزامی است.
۸) از آنجاکه در این سیستم، عایق کاری حرارتی عمدتاً از خارج صورت می گیرد و یک لایه هوا بین قطعات نما و عایق حرارتی درنظر گرفته می شود، لازم است از عایق های معدنی غیرقابل سوختن استفاده شود . استفاده از مصالح آتش بند (Fire stop)بین طبقات مطابق با مقررات ایمنی در برابر آتش الزامی است.
۹) رعایت ضوابط مندرج در مبحث نوزدهم مقررات ملى ساختمان ایران به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی الزامى است. شایان ذکر است که مقاومت حرارتی دیوار، به طو ر کلی توسط دیوار اصلی و عایق حرارتی تامین می شود . هم چنین با توجه به اینکه معمولاً لایه هوا، تهویه شده است، مقاومت لایه هوا و قطعات سفالی در زمینه عایق حرارت مد نظر قرار نمی گیرد.
۱۰) در استفاده از زیر سیستم مذکور، اثر پل حرارتی ناشی از دستک ها ناچیز است، ولی در صورت بالا بودن ضخامت عایق حرارتی، لازم است اثر آ‌ن لحاظ شود.
۱۱) با توجه به وجود درزهای عمودی و افقی، اثر قطعات نما در صدابندی دیوار حاصل ناچیز است . لذا لازم است صدابندی دیوار تمام شده، توسط دیوار اصلی و عایق حرارتی و مطابق با مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان ایران تامین شود.
۱۲) تامین هوابندی مورد نیاز، می بایست توسط دیوار پشتکار صورت گیرد.
۱۳) از آنجا که با توجه به جزئیات و نقشه های ارائه شده، آب بندی مورد نیاز برای استفاده از این زیرسیستم تامین خواهد شد، لذا در صورت رعایت جزئیات مذکور، دیوار اجرا شده به همراه این نما، از نظر رفتار در برابر آب ناشی از بارندگی، از نوع سوم محسوب می شود و امکان استفاده از آن در مناطق با بارندگی شدید نیز وجود دارد.
۱۴) به منظور حفظ نما در برابر شرایط مختلف محیطی و تامین دوام مورد احتیاج، لازم است زیرسازی، شامل دستک ها، سپر‌ی ها و پر‌چ ها، همگی از جنس آلومینیوم باشد.
۱۵) لازم است تمهیدات لازم متناسب با شرایط مختلف اقلیمی و محیط های خورنده ایران صورت پذیرد.
۱۶) کلیه مصالح و اجزا در ا ین سیستم اعم از معماری و ساز ه ای از حیث دوام، زیست محیطی و … باید بر مبنای مقررات ملی ساختمان ا یران و یا آئین نامه های ملی یا معتبر بین المللی شناخته شده و مورد تا یید به کار گرفته شود.
۱۷) رعایت کلیه مقررات ملی ساختمان ایران در طرح، ساخت و اجرای این نما الزامی است.