در این بخش نظرسنجی های مرتبط با حوزه مهندسی، نظام مهندسی و صنعت ساختمان قرار می گیرد تا بتوان با انعکاس آنها کمکی در بهبود شرایط انجام داد.

نظرات شما می تواند شرایط را تغییر دهد

[poll id=”7″]

[poll id=”2″]

[poll id=”3″]

[poll id=”4″]

[poll id=”5″]

[poll id=”6″]