نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت فلزی : کنترل جوش ها

//نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت فلزی : کنترل جوش ها

[كنترل جوش ها]
۱- بعد و طول جوشها از لحاظ هندسی باید منطبق بر جزییات نقشه های سازه مصوب باشد
۲- در صورت طراحی ستونها صرفاً با ورق به اشكال مختلف مانند باكس، H ، صلیبی و … ضروریست جوشهای طولی ورقهای تشكیل دهنده ستونها به صورت پیوسته اجرا شوند.
۳- درصورت طراحی تیرها به صورت تیرورق در قابهای خمشی لازم است جوش اتصال ورق جان به بالها به صورت پیوسته انجام شوند (تامین فشردگی مقطع).
۴- جوشهای اتصالات تیر به ستون در مجاورت ساختمانهای همسایه باید به دقت اجرا و كنترل شود. اتصال بادبندها به تیر و ستون باید در آكس مركز اتصال انجام شود كه در اینصورت جوشكاری و كنترلهای لازم در مجاورت ساختمان همسایه نیز امكانپذیر خواهد شد.
۵- در صورت طراحی ستونها با پروفیل و ورق تقویتی، پیوستگی جوش ورق تقویتی ستونها در محل اتصال گیردار تیر به ستون بسیار حائز اهمیت بوده و باید به طور دقیق با جزییات نقشه های سازه انطباق داده شود.

راهنمای مهندس ناظر - کنترل جوش ها
درصورت عدم اجرای جوش اتصال ورق تقویتی ستون بر روی پروفیل انتقال كوپل نیرو به پروفیلهای ستون انجام نشده و گیرداری اتصال مفهوم نخواهد داشت

۶- انتخاب الكترود باید مطابق با مشخصات مندرج در نقشه ها صورت گیرد.در صورت عدم وجود این مشخصات در نقشه های سازه لازم است نوع الكترود از محاسب پروژه استعلام گردد.در صورت استفاده از الكترودهای قلیایی كم هیدروژن مانند E7018 به كار گیری گرمكن (مركزی و سیار) به منظور حذف رطوبت غلاف الكترود الزامیست.
۷- تعداد و نوع آزمایشات جوش باید بر اساس ضوابط جدول ۱۰-۴-۱ مبحث دهم مقررات ملی توسط آزمایشگاه ذیصلاح انجام شود.قرارداد فیمابین مجری و آزمایشگاه باید با درنظر گرفتن ملاحظات جدول مذكور منعقد گردد.

راهنمای مهندس ناظر - کنترل جوش ها
۸- براساس ضوابط جدول۱۰-۴-۱ مبحث دهم مقررات ملی ساختمان لازم است كلیه جوشها مورد بازرسی چشمی قرار گیرند. بنابراین وجود هرگونه گل جوش بر روی جوشها نه تنها نشانگر عدم انجام آزمایشات فرا صوت و رنگ نافذ می باشد بلكه گواه آنست كه حتی بازرسی چشمی نیز انجام نشده است. لازم است گل جوش پس از سرد شدن توسط جوشكار زدوده شود و سپس كنترلهای لازم صورت گیرد.
۹- مهندس ناظر باید كامل بودن آزمایشات جوش و گزارشات آن را با توجه به بندهای ۷ و ۸ فوق كنترل نماید و در صورت مشاهده هرگونه نقص اطلاع رسانی لازم را به مجری، آزمایشگاه، سازمان نظام مهندسی و شهرداری انجام دهد.
۱۰- لازم است گزارش آزمایشات جوش در كارخانه، قبل از حمل اسكلت به محل پروژه توسط ناظر كنترل شود.
۱۱- با توجه به اهمیت جوشهای شیاری لازم است در اجرای این نوع جوش موارد زیر مد نظر قرار گیرد:
– آماده سازی لبه و اجرای كونیك مطابق نقشه
– تامین ریشه جوش كافی به منظور اجرای صحیح جوشكاری
– اجرای صحیح مراحل جوشكاری از جمله اصلاح ریشه شامل سنگ زدن پشت جوش و جوشكاری مجدد كه این مورد عمدتاً برای اتصال ورقهای زیرسری مورد استفاده قرار میگیرد و نیز اجرای تسمه پشت بند، پشت درز جوش كه معمولاً این مورد برای اجرای ورقهای رو سری به کار میرود.
– توجه به انتخاب صحیح الكترود با توجه به نكات فنی مندرج در نقشه های مصوب سازه

توسط | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۱:۰۱:۵۳ ۲۱ام, دی ۱۳۹۶|راهنمای مهندس ناظر|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

18 + 18 =