نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت فلزی : بادبندها

//نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت فلزی : بادبندها

[بادبندها]
۱- از پروفیل های مستعمل و یا مقاطع ساخته شده از ورق خم شده و پروفیلهای غیر استاندارد كه ابعاد هندسی و مشخصات مكانیكی متفاوت با نقشه های سازه دارند نباید استفاده شود.
۲- فواصل بست های بادبندها باید مطابق با نقشه های سازه باشد.
۳- ابعاد و هندسه ورق اتصال بادبند به سازه باید علاوه بر انطباق با نقشه های سازه، با در نظر گرفتن زاویه استقرار بادبند در هر دهانه برشكاری و نصب گردد در این خصوص لازم است تقارب محورهای طولی اعضا در یك نقطه رعایت شود. بدین منظور توصیه میشود نقشه های كارگاهی (Shop Drawing) تهیه شود.
۴- قبل از اجرای بولت ها و صفحه ستونها باید از عدم تداخل ورق اتصال بادبندها با بولتها و سخت كننده ها اطمینان حاصل شود و درصورت بروز چنین شرایطی دستوركار مناسب از محاسب پروژه اخذ گردد.
۵- لازم است ضابطه بند۱۰ -۳-۱۱-۳ مبحث دهم مقررات ملی ساختمان مبنی بر ایجاد فاصله ۲t از خط تكیه گاهی ورق اتصال در قابهای مهاربندی ویژه رعایت شود.
۶- از به كار بردن وصله در طول عضو قطری باید حتی المقدور خودداری شود. در صورت لزوم وصله باید بتواند تمام ظرفیت عضو را به صورت اتصال پوششی و یا به صورت مستقیم و با جوش شیاری با نفوذ كامل انتقال دهد. وصله اجزای قطری نباید در یك مقطع قرار گیرند.

راهنمای مهندس ناظر - بادبندها
وصله جوش سر به سر پروفیل بادبند فاقد اتصال پوششی
برش نامتناسب ورق اتصال بادبند بدون توجه به زاویه استقرار بادبند
عدم ایجاد جوش افقی ورق بادبند به صفحه ستون
عدم رعایت فاصله ۲t مغایر با بند ۱۰-۳ -۱۱ -۳ مبحث دهم مقررات ملی

۷- نصب ورقهای رو و پشت در اتصال میانی بادبندهای ضربدری الزامیست.
۸- سخت كننده های جان تیرها در بادبندهای ۷ و ۸ و بادبندهای واگرا باید مطابق نقشه های سازه اجرا شوند.
۹- اندازه دقیق طول تیر پیوند در مهاربندهای واگرا باید در نقشه های سازه ذكر شده باشد و اجرای قاب مهاربندی بر آن اساس انجام شود.

توسط | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۱:۴۸:۲۶ ۲۱ام, دی ۱۳۹۶|راهنمای مهندس ناظر|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

سیزده − یک =