نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت بتنی : قالب بندی

//نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت بتنی : قالب بندی

[مسائل مربوط به قالب بندی اسکلت بتنی]
قالب بندی در محل اتصال تیر به ستون با درنظر گرفتن ابعاد تیرهای منتهی به اتصال به طور کامل صورت گیرد و از کاربرد مصالح از قبیل پلی استایرن یا سفال به عنوان بخشی از قالب بخصوص در تکیه گاه خودداری شود.

راهنمای مهندس ناظر - آرماتوربندی
شکل – قالب بندی نامناسب در محل اتصال تیر به ستون

– لازم است کنترل های لازم درخصوص شمع بندی زیر سقف و تامین پایداری آن بخصوص در کنسول ها، طبقات با ارتفاع زیاد و شمع بندی زیر اولین سقف که بعضاً بر روی بستر سست قرار می گیرد، انجام شود.
– از سالم بودن قالب های تیر و ستون اطمینان حاصل شود و قالب بندی نیز به گونه ای باشد که تا حد امکان از خروج شیره بتن جلوگیری بعمل آید.
– تعبیه خیز منفی برای تیرها و دال های با دهانه بزرگ به گونه ای که بتواند تغییر شکل دراز مدت ناشی از بار مرده را جبران نماید، الزامی است. (مطابق بند ۹-۱۲-۱-۶ قسمت ۶ از مبحث نهم مقررات ملی ساختمان – ویرایش سال ۱۳۹۲) مطابق بند ۱۰-۴-۵-۵ از نشریه شماره ۵۵ برای سقف تیرچه و بلوک می توان به ازای هر متر طول دهانه ۲ میلیمتر خیز برای تیرچه ها در نظر گرفت.
– پیش بینی پایه های اطمینان برای قطعات بتن آرمه مطابق بند ۹-۱۲-۱-۷ و برداشتن آن ها مطابق بند ۹-۱۲-۱-۹-۲ از مبحث نهم مقررات ملی ساختمان باشد.
– لازم است شاقول بودن قالب های ستون قبل از بتن ریزی مطابق رواداری های مجاز مندرج در جدول ۹-۱۲-۱ مبحث نهم کنترل شود و از پایداری قالب اطمینان حاصل گردد.
– به منظور تامین پوشش بتن اطراف کلاف آرماتوربندی، از اسپیسرهای مناسب استفاده شود و درصورت استفاده از اسپیسرهای فلزی (مانند میلگرد) اتصال آن با جوش به کلاف میلگرد مجاز نمی باشد.
– زمان قالب برداری مطابق جدول شماره ۹-۱۲-۲ از مبحث نهم مقررات ملی ساختمان باشد. (پیوست ۱)

توسط | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۱۳:۱۴:۲۰ ۲۱ام, دی ۱۳۹۶|راهنمای مهندس ناظر|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

16 + چهار =