نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت بتنی : قالب بندی

//نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت بتنی : قالب بندی

[مسائل مربوط به قالب بندی اسكلت بتنی]
قالب بندی در محل اتصال تیر به ستون با درنظر گرفتن ابعاد تیرهای منتهی به اتصال به طور كامل صورت گیرد و از كاربرد مصالح از قبیل پلی استایرن یا سفال به عنوان بخشی از قالب بخصوص در تكیه گاه خودداری شود.

راهنمای مهندس ناظر - آرماتوربندی
شكل – قالب بندی نامناسب در محل اتصال تیر به ستون

– لازم است كنترل های لازم درخصوص شمع بندی زیر سقف و تامین پایداری آن بخصوص در كنسول ها، طبقات با ارتفاع زیاد و شمع بندی زیر اولین سقف كه بعضاً بر روی بستر سست قرار می گیرد، انجام شود.
– از سالم بودن قالب های تیر و ستون اطمینان حاصل شود و قالب بندی نیز به گونه ای باشد كه تا حد امكان از خروج شیره بتن جلوگیری بعمل آید.
– تعبیه خیز منفی برای تیرها و دال های با دهانه بزرگ به گونه ای كه بتواند تغییر شكل دراز مدت ناشی از بار مرده را جبران نماید، الزامی است. (مطابق بند ۹-۱۲-۱-۶ قسمت ۶ از مبحث نهم مقررات ملی ساختمان – ویرایش سال ۱۳۹۲) مطابق بند ۱۰-۴-۵-۵ از نشریه شماره ۵۵ برای سقف تیرچه و بلوك می توان به ازای هر متر طول دهانه ۲ میلیمتر خیز برای تیرچه ها در نظر گرفت.
– پیش بینی پایه های اطمینان برای قطعات بتن آرمه مطابق بند ۹-۱۲-۱-۷ و برداشتن آن ها مطابق بند ۹-۱۲-۱-۹-۲ از مبحث نهم مقررات ملی ساختمان باشد.
– لازم است شاقول بودن قالب های ستون قبل از بتن ریزی مطابق رواداری های مجاز مندرج در جدول ۹-۱۲-۱ مبحث نهم كنترل شود و از پایداری قالب اطمینان حاصل گردد.
– به منظور تامین پوشش بتن اطراف كلاف آرماتوربندی، از اسپیسرهای مناسب استفاده شود و درصورت استفاده از اسپیسرهای فلزی (مانند میلگرد) اتصال آن با جوش به كلاف میلگرد مجاز نمی باشد.
– زمان قالب برداری مطابق جدول شماره ۹-۱۲-۲ از مبحث نهم مقررات ملی ساختمان باشد. (پیوست ۱)

توسط | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۱۳:۱۴:۲۰ ۲۱ام, دی ۱۳۹۶|راهنمای مهندس ناظر|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

1 × 1 =