نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت بتنی : فونداسیون

//نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت بتنی : فونداسیون

[مسائل مربوط به اجرای فونداسیون]
– درخصوص حجم لازم برای خاكبرداری تا رسیدن به كد ارتفاعی زیر فونداسیون ، دقت كافی صورت پذیرد.
– درصورتیكه پس از عملیات خاكبرداری (یا گودبرداری) به خاك دستی ، طبقه زیرزمین ، مغایرت در شیب گذرهای مجاور پروژه با كد صفر مندرج در نقشه، و یا وجود آب زیرزمینی كه در نقشه ها پیش بینی نشده باشد برخورد شود، سازنده مكلف است ضمن مراجعه به محاسب پروژه و مشاور ژئوتكنیك، دستوركار و نقشه لازم را تهیه نماید .
– به منظور اجرای صحیح درز انقطاع بین پلاک های مجاور و اجرای صحیح عرض گذر لازم ، آرماتورهای ریشه ستون و دیوار برشی در محل مناسب خود طوری اجرا شوند كه پس از بتن ریزی مقاطع مذكور و نما سازی، فواصل عرض گذر و درز انقطاع تامین گردد. بدیهی است درصورت مغایرت ابعاد ملك با نقشه، می بایست به مراجع ذیصلاح گزارش شود.
– در محل اتصال عضو به شالوده ، آرماتور طولی عضو كه به داخل شالوده برده شده است باید در طول حداقل برابر با ۳۰۰ میلیمتر با آرماتور گذاری عرضی مطابق بند های ۹-۲۳-۳-۲-۲-۷ و ۹-۲۳-۴-۲-۳-۱۰ از مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان (ویرایش سال ۱۳۹۲) تقویت گردد.
– درصورت بتن ریزی فونداسیون در دو مرحله (مثلا بدلیل وجود پاشنه خاكی) ، اصول اجرای صحیح درز محل قطع بتن از لحاظ مشخصات درز اجرایی مطابق بند ۹-۱۲-۲-۱ مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان رعایت گردد. طبق بند ۹-۱۱-۲ آرماتورهای انتظار نباید خم شوند و در عوض می توان از روش های جایگزین مانند وصله جوشی ، وصله مكانیكی و یا سایر روش های مجاز استفاده گردد.
– در صورت وجود پاشنه خاكی ، لازم است به محض اطمینان از پایداری گود و سازه (بنا به نظر مهندس ناظر و یا مشاور پروژه) اقدام به برداشتن پاشنه خاكی و اجرای شناژ های باقیمانده فونداسیون گردد.
– مطابق نقشه و جانمایی راه پله در آن ، انتظار آرماتورها برای رمپ پله در محل خود پیش بینی و اجرا گردد.

توسط | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۱۳:۱۰:۳۹ ۲۱ام, دی ۱۳۹۶|راهنمای مهندس ناظر|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

یازده − 4 =