نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت بتنی : سفت کاری و نازک کاری

//نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت بتنی : سفت کاری و نازک کاری

[مسائل مربوط به انجام سفت کاری و نازک کاری]
– اجرای دیوارچینی با آجر فشاری در طبقات مجاز نمی باشد.
– جهت تامین پایداری خارج از صفحه دیوارهای غیرباربر بویژه دیوارهای پیرامونی در مقابل بارهایی از قبیل زلزله و باد و
همچنین تامین شرایط عدم مشارکت میانقاب در سختی سازه ، تامین تمهیدات لازم ضروریست.
– ظرفیت تحمل بار زنده و مرده قطعات و احتراز از بارگذاری سربار اضافه بطور مثال دپوی غیرمتعارف مصالح مصرفی بر
روی سقف مورد توجه قرار گیرد.
– هشتگیری دیوارهای تیغه در محل تقاطع دیوارها کنترل شود.
– اجرای صحیح نعل در گاه ها کنترل شود.
– دیوارهای تیغه بخصوص دیوارهای جداکننده واحدها می بایست تا زیر دال بتنی سقف ادامه یابد (به منظور جلوگیری از گسترش حریق در موقع آتش سوزی و همچنین تامین عایق صوتی) (استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۱۰۸)
– از مصالح سبک در اجرای دیوارها و همچنین کفسازی ها مطابق با فرضیات طراحی استفاده شود.

راهنمای مهندس ناظر - سفت کاری و نازک کاری
شکل – استفاده غیر مجاز از خاک مخلوط در کفسازی طبقات بجای استفاده از مصالح سبک مانند بتن با پوکه یا فوم بتن

راهنمای مهندس ناظر - سفت کاری و نازک کاری
شکل – استفاده غیر مجاز از خاک مخلوط در کفسازی بام بجای استفاده از مصالح سبک مانند بتن با پوکه یا فوم بتن

راهنمای مهندس ناظر - سفت کاری و نازک کاری
شکل – استفاده مناسب از مصالح سبک در کفسازی بام

– تامین عایق حرارتی در پوسته خارجی ساختمان (بام ، کف طبقه اول مسکونی، دیوارهای پیرامونی و …) طبق ضوابط مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان ضروری است. به عنوان مثال می توان از تامین عایق حرارتی در بام و کف اولین طبقه مسکونی به عنوان جداره های مرتبط با فضای خارج و همچنین دیوارهای راه پله و آسانسور به عنوان جدارهای مرتبط با فضای کنترل نشده نام برد.
– رعایت ضخامت دیوارهای ساختمان مطابق با نقشه های معماری و جزئیات عایق حرارتی دیوارهای مجاور خارج و فضای کنترل نشده ضروری است.
– اسکلت چاهک آسانسور از قبیل نبشی کشی ، کمرکش ها ، نحوه اتصال و جوشکاری اسکلت آسانسور به سازه ، ستونک ، تیر و دال بتنی سقف و …کنترل گردد.

توسط | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۱۳:۳۱:۱۱ ۲۱ام, دی ۱۳۹۶|راهنمای مهندس ناظر|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

چهار × پنج =