نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت بتنی : سفت کاری و نازک کاری

//نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت بتنی : سفت کاری و نازک کاری

[مسائل مربوط به انجام سفت كاری و نازك كاری]
– اجرای دیوارچینی با آجر فشاری در طبقات مجاز نمی باشد.
– جهت تامین پایداری خارج از صفحه دیوارهای غیرباربر بویژه دیوارهای پیرامونی در مقابل بارهایی از قبیل زلزله و باد و
همچنین تامین شرایط عدم مشاركت میانقاب در سختی سازه ، تامین تمهیدات لازم ضروریست.
– ظرفیت تحمل بار زنده و مرده قطعات و احتراز از بارگذاری سربار اضافه بطور مثال دپوی غیرمتعارف مصالح مصرفی بر
روی سقف مورد توجه قرار گیرد.
– هشتگیری دیوارهای تیغه در محل تقاطع دیوارها كنترل شود.
– اجرای صحیح نعل در گاه ها كنترل شود.
– دیوارهای تیغه بخصوص دیوارهای جداكننده واحدها می بایست تا زیر دال بتنی سقف ادامه یابد (به منظور جلوگیری از گسترش حریق در موقع آتش سوزی و همچنین تامین عایق صوتی) (استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۱۰۸)
– از مصالح سبك در اجرای دیوارها و همچنین كفسازی ها مطابق با فرضیات طراحی استفاده شود.

راهنمای مهندس ناظر - سفت کاری و نازک کاری
شكل – استفاده غیر مجاز از خاك مخلوط در كفسازی طبقات بجای استفاده از مصالح سبك مانند بتن با پوكه یا فوم بتن

راهنمای مهندس ناظر - سفت کاری و نازک کاری
شكل – استفاده غیر مجاز از خاك مخلوط در كفسازی بام بجای استفاده از مصالح سبك مانند بتن با پوكه یا فوم بتن

راهنمای مهندس ناظر - سفت کاری و نازک کاری
شكل – استفاده مناسب از مصالح سبك در كفسازی بام

– تامین عایق حرارتی در پوسته خارجی ساختمان (بام ، كف طبقه اول مسكونی، دیوارهای پیرامونی و …) طبق ضوابط مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان ضروری است. به عنوان مثال می توان از تامین عایق حرارتی در بام و كف اولین طبقه مسكونی به عنوان جداره های مرتبط با فضای خارج و همچنین دیوارهای راه پله و آسانسور به عنوان جدارهای مرتبط با فضای كنترل نشده نام برد.
– رعایت ضخامت دیوارهای ساختمان مطابق با نقشه های معماری و جزئیات عایق حرارتی دیوارهای مجاور خارج و فضای كنترل نشده ضروری است.
– اسكلت چاهك آسانسور از قبیل نبشی كشی ، كمركش ها ، نحوه اتصال و جوشكاری اسكلت آسانسور به سازه ، ستونك ، تیر و دال بتنی سقف و …كنترل گردد.

توسط | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۱۳:۳۱:۱۱ ۲۱ام, دی ۱۳۹۶|راهنمای مهندس ناظر|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

3 + 4 =