نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت بتنی : آرماتوربندی

//نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت بتنی : آرماتوربندی

[مسائل مربوط به آرماتور بندی اسكلت بتنی]
– در مورد میلگردهایی كه تا حد پوسته شدن زنگ زده باشند باید پس از ماسه پاشی ضوابط مذكور در بند ۹-۱۰-۷-۳-۲ از مبحث نهم را برآورده سازند تا قابل قبول تلقی شوند. رفع پوسته ها با استفاده از برس سیمی و یا سایر روش های مشابه مطابق بند ۹-۴-۱-۹ قسمت ۳ مجاز نمی باشد.
– مهار مناسب آرماتور طولی ستون در انتهای فوقانی از طریق خم استاندارد یا تامین طول مهاری صورت پذیرد.

راهنمای مهندس ناظر - آرماتوربندی
شكل – عدم مهار مناسب آرماتور طولی ستون در سقف آخر (این عكس نشان می دهد كه خم ۹۰ درجه آرماتور طولی انتهای ستون اجرا نشده است)

– حداقل طول خم انتهایی آرماتورها مطابق آئین نامه (۱۲ برابر قطر میلگرد + شعاع خم) باشد..
– مطابق قسمت پ از بند ۵-۱۱-۹ نشریه شماره ۵۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور وصله كردن میلگردهای تحتانی خمشی در وسط دهانه یا نزدیك به آن و میلگردهای بالایی قطعه خمشی روی تكیه گاه یا نزدیك آن ، مجاز نیست. در حالت كلی توصیه می شود وصله میلگردهای فوقانی در تیرها در وسط دهانه و وصله میلگردهای تحتانی در ۳/۱ طرفین دهانه تیر انجام شود در سازه های با شكل پذیری زیاد استفاده از وصله پوششی در محل های اتصال تیر به ستون و همچنین در طولی معادل دو برابر ارتفاع مقطع تیر از بر تكیه گاه ستون ، مجاز نیست (مطابق بند ۹-۲۳-۴-۱-۲-۶ از مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش ۱۳۹۲) همچنین در مورد این سازه ها مطابق بند ۹-۲۳-۴-۲-۲-۳ استفاده از وصله پوششی در میلگردهای طولی ستون فقط در نیمه میانی ستون مجاز است.
– توصیه می شود در محل وصله پوششی آرماتورهای ستون، برای انتقال مستقیم بار، آرماتور بالایی (مخصوصا برای آرماتورهای نمره ۲۵ به بالا) با شیب حداكثر ۱ به ۶ (طبق بند -۹- ۱۴ ۳-۱۱ مبحث نهم) در محل وصله بر رو ی آرماتور پایینی طوری قرار گیرد كه محور آرماتورها در یك راستا قرار گیرد. در محل تغییر مقطع ستون ، آرماتورهای ستون كه می خواهد ادامه پیدا كنند و بصورت انتظار برای طبقه فوقانی باشد، شیب خم شدگی آنها نسبت به محور ستون از ۱ به ۶ تجاوز نكند و قسمت های فوقانی و تحتانی قسمت مایل باید موازی با محور ستون باشد . قسمت مایل در ضخامت سقف قرار گیرد و آرماتورهایی كه ادامه نمی یابند پس از طی كردن طول مهاری لازم در سقف ، قطع می شوند. ( مطابق بند ۹-۱۴-۱۱-۳-۱ مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش سال ۱۳۹۲)
– خروج از مركزیت تیر نسبت به ستون طبق بند ۹-۲۳-۳-۱-۱-۲ كنترل شود.
– طول لازم جهت وصله پوششی آرماتورهای ستون در هر مرحله كنترل شود.

راهنمای مهندس ناظر - آرماتوربندی
شكل – كوتاه بودن طول وصله پوششی میلگردهای ستون

– از معادل سازی نمره میلگرد در مقاطع بتنی بدون هماهنگی و كسب تاییدیه و نقشه های لازم از محاسب پروژه پرهیز شود. كنترل مشخصات مكانیكی و هندسی میلگردها طبق بند ۹-۱۰-۷-۲ و تطابق اجرای آرماتوربندی با نقشه های سازه صورت پذیرد.
– زاویه خم انتهای خاموت تیر و ستون با توجه به نقشه به صورت صحیح اجرا شود.

راهنمای مهندس ناظر - آرماتوربندی
شكل ۳. رعایت زاویه ۱۳۵ درجه خم انتهای خاموت طبق نقشه

– طول لازم برای خم انتهایی آرماتور و تیر ستون به صورت صحیح اجرا شود.

راهنمای مهندس ناظر - آرماتوربندی

شكل – طول خم انتهای آرماتور كمتر از (۱۲ برابر قطر میلگرد + شعاع خم) است.

راهنمای مهندس ناظر - آرماتوربندی
شكل – عدم اجرای خاموت های محل اتصال تیر به ستون (هسته اتصال ستون)

راهنمای مهندس ناظر - آرماتوربندی
شكل – اجرای مناسب خاموت های محل اتصال تیر به ستون (هسته اتصال ستون)

توضیح شكل ۶ : كنترل اجرای آرماتورهای عرضی ستون در محل اتصال تیر به ستون حداقل به میزان مندرج در بند ۹-۲۳-۳-۴ در شكل پذیری متوسط و ادامه آرماتورهای عرضی ناحیه L0 ستون در محل اتصال تیر به ستون در شكل پذیری زیاد طبق مندرجات بند ۹-۲۳-۴-۴-۲.
– فاصله اولین خاموت تیر از بر تكیه گاه (ستون) بیشتر از ۵۰ میلیمتر نباشد. (مطابق بند ۹-۲۳-۳-۱-۲-۵ قسمت پ). در مورد ستون ها طبق بند ۹-۲۳-۳-۲-۲-۴ در خصوص سازه های با شكل پذیری متوسط فاصله اولی خاموت از بر اتصال ستون به تیر نباید بیشتر از نصف فاصله خاموت ها در ناحیه L0 باشد.
– تنظیم فواصل خاموت تیرها در طول تیر و همچنین كاهش فواصل آنها در نواحی بحرانی مطابق با نقشه و بازبینی مجدد فواصل خاموت تیرها بعد از تیرچه گذاری سقف صورت گیرد.
– چیدمان و آرایش صحیح خاموت و سنجاقی ستون در كل ارتفاع ستون به ویژه در محل تقاطع تیر به ستون (مطابق بند ۹-۲۳-۳-۲-۲-۳ الی ۶ از مبحث نهم مقررات ملی ساختمان – ویرایش سال ۱۳۹۲) صورت گیرد.
– مطابق نقشه سازه، سنجاقی ستون و دیوارهای بتنی طوری اجرا شود كه میلگرد طولی ستون یا دیوار را در برگیرند.

راهنمای مهندس ناظر - آرماتوربندی
شكل – وضعیت نامناسب خاموت گذاری و عدم مهار آرماتور طولی ستون توسط سنجاقی ها

– لازم است كلیه خاموت و سنجاقی ها در محل خود به روش مناسب تثبیت شوند.
– كنترل اجرای صحیح المان مرزی داخل دیوار بتنی (از لحاظ تعداد آرماتور های طولی و همچنین خاموت ها) صورت پذیرد.
– آرماتورهای قائم دیوارهای بتنی در طبقات مختلف سازه می بایست بصورت پیوسته اجرا شود.
– فواصل آرماتورهای طولی كه در ارتفاع تیر جهت مقاومت در برابر پیچش طراحی می شوند (آرماتور گونه) طبق بند ۹-۱۵-۸-۳ مبحث نهم نباید بیش از ۳۰ سانتیمتر از یكدیگر باشند.
– آرماتوربندی راه پله شامل دو شبكه ای بودن آن، تنظیم فاصله بین شبكه ها، تنظیم كاور، رعایت خم انتهایی آرماتورها ، رعایت طول مهاری و طول وصله و لازم همچنین اجرای صحیح ضخامت دال آن مطابق نقشه صورت پذیرد.

راهنمای مهندس ناظر - آرماتوربندی
شكل – اجرای نامناسب آرماتوربندی دال راه پله به صورت تك شبكه

– خم كردن میلگردها تا حد امكان باید بطور مكانیكی و بوسیله ماشین مجهز به فلكه خم كن صورت گیرد. شعاع خم میلگردها نیز بصورت صحیح اجرا شود ( مطابق بند ۹-۱۱-۲ از مبحث نهم مقررات ملی ساختمان – ویرایش سال ۱۳۹۲)
– خم كردن میلگردها در دمای محیط پایینتر از ۵- درجه سانتیگراد ممنوع است. (مطابق بند ۹-۱۱-۲ قسمت ۵ از مبحث نهم مقررات ملی ساختمان – ویرایش سال ۱۳۹۲)
– خم كردن میلگردهایی كه یك سر آن ها در بتن قرار دارد مجاز نیست. (مطابق بند ۹-۱۱-۲ قسمت ۷ از مبحث نهم مقررات ملی ساختمان – ویرایش سال ۱۳۹۲)
– فاصله شبكه های بالا و پایین در آرماتوربندی دال بتنی و همچنین حداقل كاور میلگردها كنترل شود. آرماتور بندی چاله آسانسور مطابق نقشه اجرا شود.

توسط | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۱۳:۱۶:۲۲ ۲۱ام, دی ۱۳۹۶|راهنمای مهندس ناظر|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

هفده + نه =