نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت بتنی : آرماتوربندی

//نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت بتنی : آرماتوربندی

[مسائل مربوط به آرماتور بندی اسکلت بتنی]
– در مورد میلگردهایی که تا حد پوسته شدن زنگ زده باشند باید پس از ماسه پاشی ضوابط مذکور در بند ۹-۱۰-۷-۳-۲ از مبحث نهم را برآورده سازند تا قابل قبول تلقی شوند. رفع پوسته ها با استفاده از برس سیمی و یا سایر روش های مشابه مطابق بند ۹-۴-۱-۹ قسمت ۳ مجاز نمی باشد.
– مهار مناسب آرماتور طولی ستون در انتهای فوقانی از طریق خم استاندارد یا تامین طول مهاری صورت پذیرد.

راهنمای مهندس ناظر - آرماتوربندی
شکل – عدم مهار مناسب آرماتور طولی ستون در سقف آخر (این عکس نشان می دهد که خم ۹۰ درجه آرماتور طولی انتهای ستون اجرا نشده است)

– حداقل طول خم انتهایی آرماتورها مطابق آئین نامه (۱۲ برابر قطر میلگرد + شعاع خم) باشد..
– مطابق قسمت پ از بند ۵-۱۱-۹ نشریه شماره ۵۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وصله کردن میلگردهای تحتانی خمشی در وسط دهانه یا نزدیک به آن و میلگردهای بالایی قطعه خمشی روی تکیه گاه یا نزدیک آن ، مجاز نیست. در حالت کلی توصیه می شود وصله میلگردهای فوقانی در تیرها در وسط دهانه و وصله میلگردهای تحتانی در ۳/۱ طرفین دهانه تیر انجام شود در سازه های با شکل پذیری زیاد استفاده از وصله پوششی در محل های اتصال تیر به ستون و همچنین در طولی معادل دو برابر ارتفاع مقطع تیر از بر تکیه گاه ستون ، مجاز نیست (مطابق بند ۹-۲۳-۴-۱-۲-۶ از مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش ۱۳۹۲) همچنین در مورد این سازه ها مطابق بند ۹-۲۳-۴-۲-۲-۳ استفاده از وصله پوششی در میلگردهای طولی ستون فقط در نیمه میانی ستون مجاز است.
– توصیه می شود در محل وصله پوششی آرماتورهای ستون، برای انتقال مستقیم بار، آرماتور بالایی (مخصوصا برای آرماتورهای نمره ۲۵ به بالا) با شیب حداکثر ۱ به ۶ (طبق بند -۹- ۱۴ ۳-۱۱ مبحث نهم) در محل وصله بر رو ی آرماتور پایینی طوری قرار گیرد که محور آرماتورها در یک راستا قرار گیرد. در محل تغییر مقطع ستون ، آرماتورهای ستون که می خواهد ادامه پیدا کنند و بصورت انتظار برای طبقه فوقانی باشد، شیب خم شدگی آنها نسبت به محور ستون از ۱ به ۶ تجاوز نکند و قسمت های فوقانی و تحتانی قسمت مایل باید موازی با محور ستون باشد . قسمت مایل در ضخامت سقف قرار گیرد و آرماتورهایی که ادامه نمی یابند پس از طی کردن طول مهاری لازم در سقف ، قطع می شوند. ( مطابق بند ۹-۱۴-۱۱-۳-۱ مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش سال ۱۳۹۲)
– خروج از مرکزیت تیر نسبت به ستون طبق بند ۹-۲۳-۳-۱-۱-۲ کنترل شود.
– طول لازم جهت وصله پوششی آرماتورهای ستون در هر مرحله کنترل شود.

راهنمای مهندس ناظر - آرماتوربندی
شکل – کوتاه بودن طول وصله پوششی میلگردهای ستون

– از معادل سازی نمره میلگرد در مقاطع بتنی بدون هماهنگی و کسب تاییدیه و نقشه های لازم از محاسب پروژه پرهیز شود. کنترل مشخصات مکانیکی و هندسی میلگردها طبق بند ۹-۱۰-۷-۲ و تطابق اجرای آرماتوربندی با نقشه های سازه صورت پذیرد.
– زاویه خم انتهای خاموت تیر و ستون با توجه به نقشه به صورت صحیح اجرا شود.

راهنمای مهندس ناظر - آرماتوربندی
شکل ۳. رعایت زاویه ۱۳۵ درجه خم انتهای خاموت طبق نقشه

– طول لازم برای خم انتهایی آرماتور و تیر ستون به صورت صحیح اجرا شود.

راهنمای مهندس ناظر - آرماتوربندی

شکل – طول خم انتهای آرماتور کمتر از (۱۲ برابر قطر میلگرد + شعاع خم) است.

راهنمای مهندس ناظر - آرماتوربندی
شکل – عدم اجرای خاموت های محل اتصال تیر به ستون (هسته اتصال ستون)

راهنمای مهندس ناظر - آرماتوربندی
شکل – اجرای مناسب خاموت های محل اتصال تیر به ستون (هسته اتصال ستون)

توضیح شکل ۶ : کنترل اجرای آرماتورهای عرضی ستون در محل اتصال تیر به ستون حداقل به میزان مندرج در بند ۹-۲۳-۳-۴ در شکل پذیری متوسط و ادامه آرماتورهای عرضی ناحیه L0 ستون در محل اتصال تیر به ستون در شکل پذیری زیاد طبق مندرجات بند ۹-۲۳-۴-۴-۲.
– فاصله اولین خاموت تیر از بر تکیه گاه (ستون) بیشتر از ۵۰ میلیمتر نباشد. (مطابق بند ۹-۲۳-۳-۱-۲-۵ قسمت پ). در مورد ستون ها طبق بند ۹-۲۳-۳-۲-۲-۴ در خصوص سازه های با شکل پذیری متوسط فاصله اولی خاموت از بر اتصال ستون به تیر نباید بیشتر از نصف فاصله خاموت ها در ناحیه L0 باشد.
– تنظیم فواصل خاموت تیرها در طول تیر و همچنین کاهش فواصل آنها در نواحی بحرانی مطابق با نقشه و بازبینی مجدد فواصل خاموت تیرها بعد از تیرچه گذاری سقف صورت گیرد.
– چیدمان و آرایش صحیح خاموت و سنجاقی ستون در کل ارتفاع ستون به ویژه در محل تقاطع تیر به ستون (مطابق بند ۹-۲۳-۳-۲-۲-۳ الی ۶ از مبحث نهم مقررات ملی ساختمان – ویرایش سال ۱۳۹۲) صورت گیرد.
– مطابق نقشه سازه، سنجاقی ستون و دیوارهای بتنی طوری اجرا شود که میلگرد طولی ستون یا دیوار را در برگیرند.

راهنمای مهندس ناظر - آرماتوربندی
شکل – وضعیت نامناسب خاموت گذاری و عدم مهار آرماتور طولی ستون توسط سنجاقی ها

– لازم است کلیه خاموت و سنجاقی ها در محل خود به روش مناسب تثبیت شوند.
– کنترل اجرای صحیح المان مرزی داخل دیوار بتنی (از لحاظ تعداد آرماتور های طولی و همچنین خاموت ها) صورت پذیرد.
– آرماتورهای قائم دیوارهای بتنی در طبقات مختلف سازه می بایست بصورت پیوسته اجرا شود.
– فواصل آرماتورهای طولی که در ارتفاع تیر جهت مقاومت در برابر پیچش طراحی می شوند (آرماتور گونه) طبق بند ۹-۱۵-۸-۳ مبحث نهم نباید بیش از ۳۰ سانتیمتر از یکدیگر باشند.
– آرماتوربندی راه پله شامل دو شبکه ای بودن آن، تنظیم فاصله بین شبکه ها، تنظیم کاور، رعایت خم انتهایی آرماتورها ، رعایت طول مهاری و طول وصله و لازم همچنین اجرای صحیح ضخامت دال آن مطابق نقشه صورت پذیرد.

راهنمای مهندس ناظر - آرماتوربندی
شکل – اجرای نامناسب آرماتوربندی دال راه پله به صورت تک شبکه

– خم کردن میلگردها تا حد امکان باید بطور مکانیکی و بوسیله ماشین مجهز به فلکه خم کن صورت گیرد. شعاع خم میلگردها نیز بصورت صحیح اجرا شود ( مطابق بند ۹-۱۱-۲ از مبحث نهم مقررات ملی ساختمان – ویرایش سال ۱۳۹۲)
– خم کردن میلگردها در دمای محیط پایینتر از ۵- درجه سانتیگراد ممنوع است. (مطابق بند ۹-۱۱-۲ قسمت ۵ از مبحث نهم مقررات ملی ساختمان – ویرایش سال ۱۳۹۲)
– خم کردن میلگردهایی که یک سر آن ها در بتن قرار دارد مجاز نیست. (مطابق بند ۹-۱۱-۲ قسمت ۷ از مبحث نهم مقررات ملی ساختمان – ویرایش سال ۱۳۹۲)
– فاصله شبکه های بالا و پایین در آرماتوربندی دال بتنی و همچنین حداقل کاور میلگردها کنترل شود. آرماتور بندی چاله آسانسور مطابق نقشه اجرا شود.

توسط | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۱۳:۱۶:۲۲ ۲۱ام, دی ۱۳۹۶|راهنمای مهندس ناظر|۱ ديدگاه

يك ديدگاه

  1. tahmasebi آبان ۲۵, ۱۳۹۷ در ۲:۰۸ ب٫ظ - پاسخ دادن

    سپاس – مطالب مفید و مناسب و کاربردی بود.

ثبت ديدگاه

دو × 2 =