مواد افزودنی بتن

مواد افزودنی بتن موادی به غیر از سیمان پرتلند, آب, سنگدانه ها و الیاف هستند که اندکی پیش از اختلاط یا در خلال اختلاط به مخلوط بتن افزوده می شوند. مواد افزودنی بر حسب نوع عملکرد خود می توانند به قرار زیر دسته بندی شوند:
۱. مواد افزودنی حباب هواساز
۲. مواد افزودنی کاهنده آب
۳. مواد افزودنی کندگیر کننده
۴. مواد افزودنی تسریع کننده
۵. مواد افزودنی روان کننده
۶. مواد افزودنی معدنی بسیار ریز شده
۷. مواد افزودنی متفرقه مانند مواد افزودنی کارایی بخش, پیوند زا, عایق رطوبت, کاهنده تراوایی, دوغاب ساز, کف ساز, رنگ زا, بازدارنده خورندگی و آسان کننده پمپاژ

مواد افزودنی بتن

دلایل اصلی استفاده از مواد افزودنی در بتن عبارتند از:
۱. کاهش قیمت ساخت و اجرای بتن
۲. دستیابی به برخی خواص که رسیدن به آن ها به کمک مواد افزودنی کارآمدتر و مؤثرتر است.
۳. برای اطمینان از کیفیت بتن در هنگام مراحل اختلاط, حمل, ریختن و عمل آوردن در شرایط آب و هوایی نامناسب.
۴. برای غلبه بر برخی پیشامدهای ناگهانی در حین عملیات بتن ریزی.

علی رغم این موارد, تأکید این نکته ضروری است که هیچ ماده افزودنی از هر نوع و هر مقداری که باشد, نباید به عنوان جانشینی برای اجرای بتن خوب تلقی شود.