معرفی فعالان نظام مهندسی کشور

/معرفی فعالان نظام مهندسی کشور
معرفی فعالان نظام مهندسی کشور ۱۳۹۷/۵/۲۳ ۱۷:۲۵:۲۱

در این بخش فعالان نظام مهندسی کشور معرفی می شوند و رزومه و فعالیت های آنها به طور کامل ذکر می گردد.

این بخش بزودی کامل می گردد و کلیه اشخاصی که در هشتمین انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی شرکت نموده اند معرفی می شوند.

# استان تهران