مشخصات مقاطع فولادی (جدول اشتال)

بخش مشخصات مقاطع فولادی (جدول اشتال) شامل اطلاعات مقاطع پرکاربرد فولادی طبق جدول اشتال همراه با توضیح پارامترها می باشد. شما می توانید علاوه بر استفاده از این قسمت از اپلیکیشن دستیار مهندس استفاده نمایید و تمامی اطلاعات مربوط به هر یک از مقاطع را به طور جداگانه و دسته بندی شده مشاهده کنید.
(IPE , IPB , INP , T , L , UNP , CPE , Z , Box , Rect Box , Tube , Rebar , Bolts )

مشخصات مقاطع فولادی (جدول اشتال)
مشخصات مقاطع فولادی (جدول اشتال)

تعریف پارامترهای مقاطع :

h : ارتفاع پروفیل
hH : ارتفاع پروفیل بعد از برش
d : قطر
P : محیط
b : عرض پروفیل
s : ضخامت جان
t : ضخامت بال
r : شعاع کنج اتصال جان و بال
r1 : شعاع کنج اتصال
r2 : شعاع گوشه بال یا ساق
c : ضخامت ماهیچه
h-2c : ارتفاع جان
A : مساحت مقطع
G : وزن واحد طول
e : فاصله مرکز سطح تا ضلع بیرونی
ex : فاصله مرکز سطح تا ضلع بیرونی
ey : فاصله مرکز سطح تا ضلع بیرونی
tana : زاویه بین محورهای اصلی مقطع
w :
v1 :
Ix : ممان اینرسی حول محور x-x
Sx : اساس مقطع حول محور x-x
rx : شعاع ژیراسیون حول محور x-x
Iy : ممان اینرسی حول محور y-y
Sy : اساس مقطع حول محور y-y
ry : شعاع ژیراسیون حول محور y-y
Iz : ممان اینرسی حول محور z-z
rz : شعاع ژیراسیون حول محور z-z
In : ممان اینرسی حول محور n-n
Sn : اساس مقطع حول محور n-n
rn : شعاع ژیراسیون حول محور n-n
Xm : فاصله مرکز برش تا مرکز سطح
a1 : فاصله دو پروفیل برای مساوی شدن ممان اینرسی ها
rT :
Aa : مساحت مقطع در محل های پیوسته
Ixa : ممان اینرسی در محل های پیوسته
Sxa : اساس مقطع در محل های پیوسته
Ab : مساحت مقطع در محل مرکز سوراخ
Ixb : ممان اینرسی در محل مرکز سوراخ
Sxb : اساس مقطع در محل مرکز سوراخ
boltDs : قطر بدنه پیچ (Min-Max)
boltS : فاصله دو سمت صاف کله پیچ (Min-Max)
boltE : فاصله دو گوشه کله پیچ (Min-Max)
boltK : ضخامت کل کله پیچ (Min-Max)
boltK1 : ضخامت کله پیچ
boltDw : قطر واشر
boltC : ضخامت واشر (Min-Max)
boltB1 : طول ناحیه رزوه شده
boltB2 : طول ناحیه رزوه شده
boltXb : ماکزیمم طول ناحیه رزوه در قسمت انتقال

دانلود کتاب 159 صفحه ای جداول پروفیل های اشتال

دانلود کتاب 15 صفحه ای جداول پروفیل های اشتال

دانلود کتاب 257 صفحه ای جداول پروفیل های اشتال