مرکز برش (shearing center)

مرکز برش (shearing center)

هدف آزمايش : 

هدف از انجام این آزمایش تعيين مختصات نقطه ای که به ازای بارگذاری در آن نقطه بصورت برشی ، در سطح مقطع عضو پيچش رخ ندهد .

وسايل آزمايش :

دستگاه مرکز برش ، کوليس ، متر ، قطعات نمونه فلزی و وزنه های بارگذاری

شرح آزمايش :

پس از تنظيم نمونه آزمايشی و کاليبره کردن (صفر- صفرکردن) عقربه ها وکنترل محل بارگذاری ريسمان برروی سطح مقطع نمونه طی هر مرحله آزمايش به کمک هر وزنه در نقاط مختلف بارگذاری نموده و عقربه های دو طرف را ثبت، و نمودار ترسيمی عقربه دو طرف ، در محل تقاطع نقطه مزبور را تعيين مي کند .

منبع : سایت عمران پویا

توسط | ۱۳۹۷/۳/۷ ۱۳:۲۵:۰۷ ۱۲ام, خرداد ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, فولاد|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

هفده − 9 =