مراحل اجرای یک پروژه سازه ای در ETABS

۱-ایجاد خطوط شبکه و تراز طبقات
(Grid)

۲-ترسیم موضوعات خطی-ستون و تیر
(Draw menu > Draw Point Objects)

۳-ترسیم موضوعات صفحه ای-کف
(Draw menu > Draw Lines Objects)

۴-ترسیم دیوار برشی
(Draw menu > Draw Area Objects>Draw Walls (plan)،
ترسیم مهاربند
((Draw menu > Draw Line Objects > Create Braces in Region or at Clicks (elev)

۵-تعریف مشخصات مصالح
(Define menu > Material Properties)

۶-تعریف مقاطع موضوعات خطی
(Define menu > Frame Sections)

۷-تعریف مقطع موضوعات صفحه ای-(تیرچه بلوک،دال دوطرفه،دیوار)
( Define menu > Wall/Slab/Section)

۸-تعریف بارهای استاتیکی
(Define menu > Static Load Cases)
– این بارها به شرح زیر می باشد.
. بار مرده:DL
. باز زنده:LL
. بار اصلاح جرم:WALL
. بار زلزله در جهت  X:ELX
. بار زلزله در جهتX با خروج از مرکزیت اتفاقی مثبت:ELXP
. بار زلزله در جهتX با خروج از مرکزیت اتفاقی منفی:ELXN
. بار زلزله در جهت Y:WLY
. بار زلزله در جهت Y با خروج از مرکزیت اتفاقی مثبت:ELYP
. بار زلزله در جهت Y با خروج از مرکزیت اتفاقی منفی:ELYN
*در تعریف بار زلزله باید مقدار ضریب زلزله (C (Base Shear Coefficient را وارد کنید.

۹-معرفی طیف ضریب بازتاب-طیف پاسخ
 (Define menu > Response Spectrum Functions)

*برای تحیل و طراحی دینامیکی بکار می رود-مقدار T (period) و B (Accoleration) را وارد کنید.

۱۰-حالات بار دینامیکی طیف پاسخ:دینامیکی
(Define menu > Response Spectrum Cases)

مراحل اجرای یک پروژه سازه ای در ETABS

. SPX:زلزله طیفی جهتx
. SPY:زلزله طیفی جهتy

۱۱-ترکیب بارگذاری استاتیکی
(Define menu > Load Combinations)

۱۲-ضوابط لرزه ای
(Define menu > Special Seismic Load Effects)

*این ضوابط برای سازه های بتنی(Do not Include Special Seismic Design Data) لازم نیست ولی برای سازه های فولادی فعال کنید.

۱۳-جرم
(Define menu > Mass Source)
*ازاین گزینه برای محاسبه جرم طبقه برای محاسبه نیروی زلزله و تحلیل دینامیکی استفاده می شود.درصد مشارکت نیروی زنده و بار برف در محاسبه زلزله برای ساختمانهای مسکونی ۲۰درصد است.
. DL 0.2LL WALL

*در هنگام اختصاص باید توجه داشته باشید که ابتدا موضوعات(نقطه ای،خطی و صفحه ای )انتخاب(Select) شده باشند

۱۴-اختصاص(Assign) مقطع به موضوعات خطی
(Assign menu > Frame/Line > Frame Section)

۱۵-اختصاص مقطع به موضوعات صفحه ای
(Assign menu > Frame/Line > Frame Section)

۱۶- اختصاص بازشو ها
 (Assign menu > Shell/Area > Openings)
*برای اتاق پله و آسانسور کاربرد دارد.

۱۷-اختصاص تکیه گاه به موضوعات
(Assign Menu > Joint/Point > Point Springs)
*برای اختصاص تکیه گاه گیردار، مفصلی یا ایجاد درجات آزادی.
*طبقه BASE را انتخاب کنید و به دستور مربوطه رفته و تکیه گاه را به صورت گیردار کنید.

۱۸-مفصل کردن دوسر تیرها و بادبندها
(Assign menu > Frame/Line > Frame Releases/Partial Fixity)
*برای مفصل کردن بادبندها و تیرها کاربرد دارد.در پنجره ی باز شده گزینه moment 22(آزاد سازی لنگر خمشی حول محور فرعی خمشی) و moment 33 (آزاد سازی لنگر خمشی حول محور اصلی خمشی)را انتخاب کنید و مقدار ۰ را وارد کنید.(در سازه های فلزی مهاربندها بصورت مفصلیpinned  قرار دارند)

۱۹-اختصاص نواحی صلب انتهایی
(Assign menu > Frame/Line > End (Length) Offsets)
*برای مشخص کردن ناحیه تداخلی تیرو ستون(نواحی صلب) استفاده می شود.در پنجره بازشده مربوطه،گزینه Automatic from Connectivity  را انتخاب و در قسمت Rigid zone factor مقدار ۰.۵  را وارد کنید(نیمه صلب)

۲۰-اختصاص دیافراگم صلب به کف
(Assign menu > Shell/Area > Rigid Diaphragm)

۲۱-تعیین جهت پخش بار در کف ها
(Assign menu > Shell/Area > Local Axes)
*جهت پخش بار کف را می توان در هنگام ترسیم تعیین نمود.در صورت مناسب نبودن جهت پخش بار از این دستور استفاده کنید.

۲۲-اصلاح مشخصات مقاطع تیر و ستون(سختی):
(Assign menu > Frame/Line > Frame Property Modifiers)
*این دستور برای اصلاح سختی عضوهای بتنی کاربرد دارد.مقطع بتنی زمانی که تحت اثر تنش کششی قرار می گیرد،ترک می خورد.ایجاد ترک سبب کاهش ممان اینرسی مقطع و سختی خمشی مقطع می گردد.

*ضرایب اصلاح سختی برای ساختمانهای بتنی
مقاطع بتنی تحت اثر تنش کششی قرار دارند ترک می خورند و ایجاد ترک باعث کاهش ممان اینرسی مقطع و کاهش سختی خمشی مقطع می گردد.طبق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران ضرایب اصلاح سختی به صورت زیر است
– عضو
. اعضای مهاربندی نشده(قاب خمشی)
. اعضای مهربندی شده(دیوار برشی)

– تیرها
. ۰.۳۵
. ۰.۵

– ستونها
. ۰.۷
. ۱

*سختی تیرها حول محور محلی ۳ و سختی ستونها حول محور محلی ۲ و ۳ اصلاح می گردد