محسن قالیچه باف یزدی متولد ۱۳۴۱/۰۵/۲۵می باشد.

  • مدیرعامل ونایب رییس هیات مدیره شرکت آتی ساز

  • مدیر عامل وعضوهیات مدیره شرکت ساختمانی وسرمایه گذاری عمران پارس جام جم

  • مدیرعامل وعضوهیات مدیره شرکت ساختمانی وتاسیساتی زیربناسازان توسعه

محسن قالیچه باف یزدی

سوابق تحصیلی :

کارشناسی مکانیک گرایش حرارت وسیالات (دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی) ١٣۶٨

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی(دانشگاه شریف) ١٣٧۶

اهم سوابق شغلی:

-مدیرعامل ونایب رییس هیات مدیره شرکت آتیساز از سال ٩۵ تا مرداد٩٧

-مدیر عامل وعضوهیات مدیره شرکت ساختمانی وسرمایه گذاری عمران پارس جام جم (صندوق بازنشستگی صدا وسیما)از سال٨٨ تا تیرماه٩٣

-مدیرعامل وعضوهیات مدیره شرکت ساختمانی وتاسیساتی زیر بناسازان توسعه از سال٨٣ تا سال ٨٧

-معاون ساخت وتوسعه فناوری گروه سرمایه گذاری مسکن از تیر٩٣تا مرداد ٩۵

-رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری پردیس از سال ٩۴ تا ٩۵

-عضوهیات مدیره مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن از سال ٩٢ تا سال ٩۵

-عضو هیات مدیره شرکت آبادگران میرداماد(بنیاد تعاون آجا)ازسال ٩١ تا ٩۴

-عضوهیات مدیره دوره های سوم وچهارم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

-کارشناس فنی مجری طرحهای عمرانی و زیربنایی سازمان صنایع دفاع ازسال ۶٩ تا سال ٨٢

-کارشناس رسمی کانون کارشناسان دادگستری از سال ٨۴

-کارشناس ماده ٢٧سازمان نظام مهندسی استان تهران

-عضو هیات علمی ماده ٢٧ شورای مرکزی نظام مهندسی کشور

-عضو هیات مدیره شرکت میثاق مرآت (بنیاد تعاون وزارت دفاع)

-طراحی ومشاور پروژه های مختلف وهمکاری با مهندسین مشاور

-پیمانکار و مجری پروژه های مختلف

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.