محاسبه میلگرد معادل

سطح مقطع معادل میلگرد روشی است برای استفاده از میلگرد های با سایز متفاوت نسبت به نقشه ها، بگونه ای که از لحاظ محاسباتی و آیین نامه ای هیچ خللی به سازه وارد نشود.

شما میتوانید با استفاده از اپلیکیشن دستیار مهندس سطح مقطع میلگرد معادل را محاسبه کنید.

اپلیکیشن دستیار مهندس - محاسبه میلگرد معادل 2
اپلیکیشن دستیار مهندس - محاسبه میلگرد معادل 1

فوائد استفاده از سطح مقطع میلگرد معادل

در پاره ای از موارد استفاده از سطح مقطع میلگرد  معادل می تواند در کاهش میزان پرت میلگرد مصرفی موثر باشد. استفاده از این روش منوط به داشتن اطلاعات فنی در مورد میلگرد و ضوابط آیین نامه ای میلگرد می باشد. که با دانلود و نصب اپ دستیار مهندس به راحتی می توانید این محاسبات را انجام بدهید.

به هنگام محاسبه سطح مقطع میلگرد معادل باید به فواصل بین میلگردهای محاسبه شده توجه کنید و حداقل و حداکثر فواصل را طبق آیین مقررات ملی ساختمان رعایت کنید.

حداقل و حداکثر فواصل بین میلگردها:

  1. قطر بزرگترین میلگرد
  2.  ۲۵ میلیمتر
  3.  ۱/۳۳ برابر قطر اسمی بزرگترین سنگدانه ی بتن.

محاسبه سطح مقطع میلگرد معادل در کارگاه:

مثال : اگر در نقشه سازه ای در محلی 10 عدد میلگرد سایز 20 وجود داشته باشد ولی میلگرد موجود در کارگاه سایز 25 باشدچگونه میلگرد 25 را جایگزین کنیم؟

روش محاسباتی

محاسبه میلگرد معادل

تقریباً 7 عدد میلگرد سایز 25 می تواند جایگزین شود.