بخش محاسبه ضریب زلزله بر اساس آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله ویرایش ۴ و اعمال کنترل های آیین نامه در قسمت محاسبات اپلیکیشن دستیار مهندس قرار دارد.

در این بخش محاسبه ضریب زلزله بر اساس آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله ویرایش ۴ و اعمال کنترل های آیین نامه صورت می پذیرد.

اپلیکیشن دستیار مهندس - محاسبه ضریب زلزله 2
اپلیکیشن دستیار مهندس - محاسبه ضریب زلزله 1
اپ دستیار مهندس
اپ دستیار مهندس