بخش محاسبات در  اپلیکیشن دستیار مهندس :

لیست این محاسبات به شرح زیر می باشد:

۱– محاسبه ضریب زلزله بر اساس آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله ویرایش ۴ و اعمال کنترل های آیین نامه

اپلیکیشن دستیار مهندس - محاسبه ضریب زلزله 2
اپلیکیشن دستیار مهندس - محاسبه ضریب زلزله 1

۲– تحلیل تیرهای مهم (شامل نمودار برش و خمش و همچنین مقادیر شیب و تغییرمکان ماکزیمم تیرها)

اپلیکیشن دستیار مهندس - تحلیل تیرهای مهم
اپلیکیشن دستیار مهندس - تحلیل تیرهای مهم - داخلی

۳– مشخصات هندسی سطوح پرکاربرد (مساحت، مرکز سطح، ممان اینرسی)

اپلیکیشن دستیار مهندس - محاسبه مشخصات سطوح
اپلیکیشن دستیار مهندس - محاسبه مشخصات سطوح - داخلی

۴– محاسبات میلگرد معادل با توجه به میلگرد دلخواه

اپلیکیشن دستیار مهندس - محاسبه میلگرد معادل 2
اپلیکیشن دستیار مهندس - محاسبه میلگرد معادل 1

۵– محاسبه وزن مصالح ساختمانی براساس مبحث ۶ مقررات ملی ساختمان

اپلیکیشن دستیار مهندس - محاسبه وزن مخصوص مصالح 2
اپلیکیشن دستیار مهندس - محاسبه وزن مخصوص مصالح 1
اپ دستیار مهندس
اپ دستیار مهندس