محاسبات

بخش محاسبات در  اپلیکیشن دستیار مهندس :

لیست این محاسبات به شرح زیر می باشد:

۱– محاسبه ضریب زلزله بر اساس آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله ویرایش ۴ و اعمال کنترل های آیین نامه

۲– تحلیل تیرهای مهم (شامل نمودار برش و خمش و همچنین مقادیر شیب و تغییرمکان ماکزیمم تیرها)

۳– مشخصات هندسی سطوح پرکاربرد (مساحت، مرکز سطح، ممان اینرسی)

۴– محاسبات میلگرد معادل با توجه به میلگرد دلخواه

۵– محاسبه وزن مصالح ساختمانی براساس مبحث ۶ مقررات ملی ساختمان

اپ دستیار مهندس
اپ دستیار مهندس
توسط |۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۰:۲۹:۵۶۷ام, آبان ۱۳۹۶|دستیار مهندس|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه