قوانین ساخت و ساز شهری

بخش شانزدهم : ضوابط معلولین

دستورالعمل ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی ، حرکتی و حسی

 بخش اول : مناسب سازی فضاهای شهری

 • پیاده رو با کفپوش استاندارد پوشش داده شده باشد .
 • پله های موجود در مسیر رمپ عبور معلولین مجهز شده باشد
 • محل اتصال پیاده رو به سواره رو مناسب سازی شده باشد
 • در ابتدای معبر علائم بین المللی شناسایی تسهیلات قابل دسترس در طول مسیر برای افراد معلول نصب شده باشد .
 • پیاده رو از حداقل عرض استاندارد ( جهت عبور صندلی چرخدار ) برخوردار باشد
 • در پیاده رو ضوابط مربوز به شیب های عرضی و طولی رعایت شده باشد .
 • در طول مسیر پیاده رو پل ترتباطی ( میان پیاده و سواره رو ) طبق ضوابط نصب شده باشد .
 • شبکه ها و درپوشهای واقع در مسیر طبق ضوابط و مقررات تعبیه شده باشد .
 • ایستگاه اتوبوس برای معلولین مناسب سازی شده باشد .
 • در طول معبر سرویس بهداشتی عمومی ویژه ی معلولین مناسب سازی شده باشد .

بخش دوم : مناسب سازی ساختمان های عمومی و مجتمع های مسکونی

 • نصب علائم ویژه ی معلولین جهت راهنمایی و هدایت الزامی است .
 • ورودی ساختمان عمومی برای معلولین مناسب سازی شده باشد .
 • راهروهای ساختمان عمومی برای معلولین مناسب سازی شده باشد .
 • درهای ساختمان عمومی برای افراد دارای معلولین مناسب سازی شد ه باشد
 • پنجره ها در ساختمان عمومی برای افراد دارای معلولیت مناسب سازی شده باشد
 • راه پله برای استفاده ی افراد دارای معلولیت مناسب سازی شده باشد .
 • آسانسور برای افراد دارای معلولیت مناسب سازی شده باشد .

ضوابط معلولین :

رعایت ضوابط معلولین در صورت تخقق یکی از شرایط زیر الزامی می باشد :

 • ساختمان دارای پروانه حداقل ۵ طبقه ( پیلوتی + ۴ طبقه ی مسکونی ) باشد .
 • ساختمان دارای پروانه ی حداقل ۵ طبقه ( زیر زمین + ۵ طبقه مسکونی ) باشد .
 • ارتفاع ساختمان بیش از ۱۵ متر باشد .
 • تعداد واحدهای مسکونی ساختمان بیش از ۸ واحد باشد .

برای ساختمان های دارای ۲۰ واحد مسکونی و بیشتر باید حداقل ۵ درصد .احدها برای واحد معلول ططراحی و اجرا شوند .

ساختمان باید طوری طراحی شود که یک معلول بتواند از گذر به آسانسور ساختمان دسترسی پیدا کند .

این امر به دو صورت زیر امکان می یابد :

 • اجرای جک معلول : جک معلول باید در محل به صورت ثابت باشد و محل آن در محدوده ی ۶۰ درصد به علاوه ی ۲ متر اجرا میشود .
 • اجرای رمپ معلول : رمپ معلول نیز با عرض ۲۰/۱ متر و حداکثر شیب ۸ درصد میتواند اجرا شود . البته در بعضی مناطق شیب رمپ تا ۹ درصد را در کمیسیون داخلی رفع تعرض می دهند .

منبع : کتاب قوانین ساخت و سازی شهری

نویسنده : اکبر مختارپور