قوانین ساخت و ساز شهری 

بخش چهاردهم : اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری

قسمت چهارم

در هریک از پهنه های چهارگانه استفاده از اراضی (M, S, R, G) کلیه ی اراضی و املاک بزرگ با مساحت یک هکتار و بیشتر ( به جز فضاهای سبز شکل گرفته ی موجود ) به اراضی ذخیره ی توسعه و نوسازی شهری اختصاص یافته و در نقشه ی پهنه بندی نحوه ی استفاده از اراضی طرح تفصیلی متمایز شده است . این اراضی و املاک ، متناسب با موقعیت و استقرار در محدوده های شهر برای بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده ی شهر به ویژه تامین خدمات بافت های مذکور و یا برای مجموعه ای از کاربری های چند منظوره ی شهری از جمله خدمات شهری ، تجاری – اداری ، تفرج و گردشگری ، فضاهای سبز و بار ، فعالیت و حتا سکونت ( در حد قابل قبول و با رعایت سقف جمعیت پذیری هر منطقه در طرح تفصیلی ) است .

۱-۶ : مالکین املاک و اراضی ذخیره ی توسعه و نوسازی شهری برای دریافت مجوز ساخت و ساز در این اراضی ملزم به تهیه ی طرح توجیهی اولیه و با استفاده از خدمات مهندسین مشاور دارای صلاحیت بوده که تصویب این طرح پس از تایید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران توسط کمیسیون ماده ی ۵ ضروری است و طرح مصوب باید مبنای اقدام در اراضی ذخیره ی توسعه و نوسازی شهری شود . طرح مداخله و اقدام در اراضی ذخیره ی توسعه و نوسازی شهری براساس طرح تفصیلی و با توجه به شرایط اجتماعی ، اقتصادی ، کالبدی و همچنین نیازهای شهرسازی حوزه ی نفوذ قطعه ی مذکور مبتنی بر اسناد توسعه و عمران محله ای ( در صورت وجود) تهیه میشود .

۲-۶ : کلیه ی اراضی و املاکی که در محدوده های ذخیره ی توسعه و نوسازی شهری ، کمتر از یک هکتار وسعت داشته و تا پیش از تاریخ مصوبه ۰۴/۰۷/۱۳۹۰ تفکیک شده براساس احکام طرح جامع تهران در زمره ی اراضی ذخیره ی توسعه و نوسازی شهری محسوب نمیشود و شهرداری تهران مجاز است براساس ضوابط پهنه و سایر مقررات طرح تفصیلی در این اراضی عمل کند

۳-۶ : شهرداری تهران موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از ابلاغ طرح تفصیلی جدید شهر تهران نسبت به تهیه ی دستورالعمل ( شناسنامه ی راهنمای عمل ) برای صاحبان املاک و اراضی واقع در این محدوده ها براساس احکام طرح جامع مصوب و با رعایت منافع متقابل و مصالح عمومی و خصوصی با اعمال سیاست برد – برد ، برای ذینفعان و منافع شهر اقدام کند .

۴-۶ : شهرداری تهران ملزم به تهیه ی طرح موضوعی – موضعی اراضی ذخیره ی توسعه و نوسازی شهری به منظور اصلاح ، تدقیق ، حذف و جانشینی محدوده های واجد شرایط همراه با سازوکارهای اجرایی و ضوابط و مقررات مربوطه ( با تعیین سهم خدمات غیر انتفاعی ، کاربری های چند منظوره ، سکونت و غیره در هر یک از زیر پهنه ها ) حداکثر ظرف مدت یک سال و ارائه ی نتایح آن به کمیسیون ماده ی ۵ برای تصویب است .

تبصره : تا زمان تصویب طرح موضوعی – موضعی اراضی ذخیره ی توسعه و نوسازی شهری ، احداث بنا در این اراضی منوط به تهیه ی طرح موضعی براساس دستورالعمل مربوطه ( موضوع بند ۳-۶ ) و تصویب طرح در کمیسیون ماده ی ۵ خواهد بود .

منبع : کتاب قوانین ساخت و سازی شهری

نویسنده : اکبر مختارپور