قوانین ساخت و ساز شهری :

بخش دهم : ضوابط کنسول ها

ضوابط کنسول ها

کنسول یا پیش آمدگی آن قسمتی از ساختمان است که با اجرای تیره طره به سمت گذر به مساحت زیر بنای ساختمان افزوده میشود . از نظر ضوابط شهرسازی اجرای کنسول در ساختمان منوط به داشتن حداقل عرض گذر می باشد و حداکثر عمق کنسول در هر ساختمان نمیتواند از ۱۲۰ سانتی متر تجاوز نماید .

اجرای کنسول سمت گذر فقط با رعایت موارد زیر انکانپذیر بوده و مقدار عمق اجرایی کنسول در ساختمان به شرح زیر می باشد :

۱- اگر عرض گذر کمتر از ۱۲ متر باشد اجرای کنسول خلاف ضوابط می باشد .

۲- اگر عرض گذر کمتر از ۲۰ متر و بیشتر از ۱۲ متر باشد حداکثر عمق کنسول اجرای ۸۰ سانتی متر می باشد .

۳- اگر عرض گذر بیش از ۲۰ متر باشد حداکثر عمق کنسول اجرایی ۱۲۰ سانتی متر می باشد .

حداقل ارتفاع کنسول های اجرایی از سطح تراز گذر باید ۵۰/۳ متر باشد .

منبع : کتاب قوانین ساخت و سازی شهری

نویسنده : اکبر مختارپور