قوانین ساخت و ساز شهری

بخش هفتم : ابعاد پارکینگ

حداقل فضای خالص برای پارکینگ های مسقف و غیر مسقف ، متناسب با تعداد واحد و به ترتیب برای یک واحد ۵ × ۵/۲ متر ، برای دو واحد ۵ × ۵/۴ متر و برای سه واحد ۵ × ۵/۶ متر است . عرض مفید راه عبوری پارکینگ نیز حداقل ۳ متر و برای مازاد بر سه واحد به ازای هر واحد خودرو ۲ متر به عرض مفید افزوده میشود .

تبصره ی ۱ :

حداقل عرض مفید لازم برای پارکینگ معلولان ، حداقل ۵/۳ متر به ازای هر واحد پارکینگ اضافه شده ی معلول ، ۳ متر و برای پارکینگ های عمومی ، تابع ضوابط و مقررات مربوطه است .

ارتفاع پارکینگ :

حداکثر ارتفاع تمام شده ی پیلوتی ، به شرط استفاده برای پارکینگ ۶۰/۲ متر است . در صورت عدم احداث زیر زمین ، ارتفاع تمام شده تا ۶۰/۲ متر ، به شرط پایین تر بودن سطح فونداسیون از گذر تا ۶۰ سانتی متر بلامانع است .

شیب و شعاع گردش پارکینگ :

اجرای شیب مثبت و معکوس ، جهت رمپ پارکینگ ، با رعایت ضوابط نورگیری زیرزمین و سایر مقررات بلامانع است .

تبصره ی ۱ : حداکثر شیب رمپ دسترسی برای پارکینگ خصوصی ۱۵ درصد و برای پارکینگ عمومی حداکثر ۱۲ درصد است .

تبصره ی ۲ : شعاع گردش رمپ به غیر از پارکینگ های عمومی ، حداقل ۵/۶ متر برای خودروهای سواری است ( شعاع از آکس رمپ قوسی )

راه ورودی و رمپ پارکینگ

یک راه ووردی برای پارکینک از هر خیابان ، مجاز است . در صورتی که بر ملک ۲۰ متر و بیشتر باشد ، (صرفا در پارکینگ های عمومی و موارد تجمیع قطعات با حداقل بر ۱۴ متر ) با اولویت به نامین پارکینگ ملک ، استفاده از دو در ورودی برای پارکینگ مجاز است . راه ورودی رمپ پارکینگ از قسمت فضای آزاد ساختمانی بلامانع بوده و راه ورودی جزو فضای پارکینگ ساختمان نیست . رمپ پارکینگ در فضای باز ساختمان نیز ، در کلیه ی جهات قطعه ، جزو زیر بنا محسوب نمیشود .

تبصره ی ۱ : در قطعاتی که سطح پارکینگ بیش از ۱۰۰۰ مترمربع وسعت دارد یا دارای بیش از ۲۵ واحد پارکینگ است ، تامین دو رمپ ورودی و خروجی ، به عرض مفید حداقل ۵/۳ متر و یا یک رمپ به عرض مفید حداق ۵ متر با رعایت ضوابط آیین نامه ی مربوطه براساس مقررات ملی ساختمان الزامی است .

تبصره ی ۲ : به منظور ایجاد زمینه ی تامین پارکینگ ، احداث رمپ در حیاط املاک جنوبی با حداقل عرض قطعه ۱۰ متر ( در مجل اجرای رمپ ) بلامانع است .

تبصره ی ۳ : برخورداری از خروجی اضطراری و دسترسی مستقیم به طبقات و فضاهای مشاعی ساختمان به وسیله ی پله از زیر زمین ( پارکینگ ) الزامی است .

تبصره ی ۴ : دسترسی مستقیم پارکینگ از طریق پله به طبقات و فضاهای مشاعی الزامی است و در صورتی که ملک دارای آسانسور باشد دسترسی توامان به پارکینگ از طریق پله و آسانسور نیز الزامی است

ضوابط پارکینگ در پهنه ی حفاظت

ضوابط احداث پارکینگ در پهنه های فضاهای سبز عمومی (GI) ، شامل انواع پارک ها ، طبق جدول شماره ی (۶-۳) است . تامین پارکینگ مورد نیاز کاربری های مجز به استقرار در زیر پهنه های حفاظت (G3) ، ضروری بوده و به ازای هر صد متر مربع زیر بنای مفید ، تامین دو پارکینگ برای مراجعان و کارکنان الزامی است .

جدول ضوابط پارکینگ در فضای سبز

تبصره ی ۱ : در صورت استفاده از فضاهای زیر سطحی پارک ها برای احداث پارکینگ ، در حداکثر ۳۰% مساحت پارک مجاز است ،ریال مشروط به اینکه سطح همکف پارکینگ ، به فضای سبز اختصاص یابد .

تبصره ی ۲ : شهرداری تهران مکلف به احداث پارکینگ ( با مشارکت بخش خصوصی ) در پارک های جدید بوده و در پارک های کنونی نیز در صورت جلب مشارکت بخش خصوصی با حفظ مالکیت عمومی و استفاده ی انحصاری برای پارکینگ ، باید نسبت به احداث پارکینگ مکانیزه اقدام کند .

–           به منظور تامین پارکینگ های عمومی مورد نیاز شهر به عنوان یکی از فضاهای خدمات عمومی ، در کلیه ی پهنه های استفاده از اراضی ( به استثنای پهنه ی G وR24  و کلیه قطعات و پلاک های دارای رای باغ ) ، احداث پارکینگ عمومی در قطعات با حداقل مساحت ۱۰۰۰ متر مربع ( طبق سند مالکیت ) با تایید شهرداری منطقه مجاز است . اولویت برای محل تحداث پارکینگ های مذکور در گنار رینگ های شهری ، مراکز و گستره های کار و فعالیت ( خصوصا در مقیاس منطقه ای و فرا منطقه ای ) است .

شهرداری تهران موظف است برای احداث پارکینگ های مورد نظر ، با مشارکت بخش خصوصی و طبق ضوابط مصوب کمیسیون ماده ی ۵ شهر تهران ، (به ویژه بند یک صورتجلسه ی شماره ی ۴۳۶) طی برنامه ای اقدامات لازم را به عمل آورد . نحوه ی تملک یا ازادسازی عرصه ی این فضاها و یا مشارکت با مالکین این گونه کاربری ها در اجرای این بند ، طبق ضوابط و مقررات حاکم بر فضاهای خدمات عمومی است .

تبصره ی ۱ : سایر ضوابط و جزئیات پارکینگ های عمومی ، طبق بند یک صورتجلسه ی شماره۴۳۶ کمیسیون ماده ی ۵ است .

تبصره ی ۲ : حداقل مساحت ملک برای احداث پارکینگ های طبقاتی محله ای به صورا رمپی ، ۳۰۰ متر مربع ( براساس صورتجلسه ی شماره ۵۰۲ کمیسیون ماده ی ۵ شهر تهران ) و برای پارکینگ های مکانیز محله ای ، ۵۰ متر مربع است .

–           در کلیه ی محورها و محدوده هایی ( پیاده راه ها ، بزرگراه ها ، میدان ها و تقاطع ها ) که امکان احداث و یا بهره برداری از پارکینگ در واحدهای ساختمانی مربوطه فراهم نباشد ، شهرداری تهران موظف است متناسب با شرایط و رعایت حقوق مکتسبه و صرفه و صلاح شهرداری ، با سرمایه گذاری بخش خصوصی ، ضمن بسترسازی لازمه برای تامین قطعی پارکینگ مورد نیاز ، براساس مفاد مربوطه اقدام کند .

تبصره : ضوابط و مقررات منطقه ای پیاده راه ها و مسیرهای دوچرخه با توجه به ویژگی ها و تمایزات منطقه ای تدوین و پس از تایید و تصویب کمیسیون ماده ی ۵ شهر تهران ، اجرای آن از سوی شهرداری ضروری خواهد بود.

–           در کلیه ی زیرپهنه های استفاده از اراضی ، تامین ۵ درصد از کل ظرفیت پارکینگ به منظور استفاده ی معلولین ، ضمن رعایت مفاد مصوبه ی ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور و مرور معلولین ، مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۶۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، الزامی است .

–           شهرداری تهران موظف است برای توسعه پارکینگ های طبقاتی رمپی و یا مکانیزه ی محله ای ، منطقه ای و شهری ، با اولویت جذب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی و اعمال تسهیلات تشویقی ، از منابع بودجه ای و نظام بانکی و تسهیلات شهرسازی مصوبه های کمیسیون ماده ی ۵ و سایر موارد ، نسبت به توسعه ، احداث و بهره برداری و صدور اسناد تفکیکی پارکینگ های محله ای ، منطقه ای و شهری برای واگذاری به شهروندان اقدام کند .

منبع : کتاب قوانین ساخت و سازی شهری

نویسنده : اکبر مختارپور