قوانین ساخت و ساز شهری

بخش هفدهم : ضوابط پخ ها و ضوابط ارتفاعی ساختمان ها

نحوه ی محاسبه ی طول پخ در سر گذرها :

اگر عرض دو گذری که در تقاطع با یکدیگر می باشند هر کدام کمتر از ۲۰ متر باشد ، طول پخ اجرایی در تقاطع این دو گذر ۱/۰ مجموع عرض دو گذر می باشد .

  • پخ بنای ملک :

اجرای پخ در بنای ملک تنها در صورت زیر الزامی می باشد : در صورتی که ساختمان مجاور نوساز بوده و دارای پخ ۴۵ درجه و یا ۹۰ درجه باشد

  • پخ اجرای پخ :

پخ در بنای ملک در مازاد ۶۰ درصد طول بنا اجرا میشود و طول آن حداقل ۸۳/۲ متر و به اضلاع ۲×۲ متر می باشد . لازم به ذکر است که طول پخ تنها در صورتی میتواند از ۸۳/۲ متر کاهش پیدا کند که طول پخ اجرایی برابر با طول پخ همسایه باشد یا به عبارت دیگر پیشروی طولی بنا با طول بنای همسایه یکسان باشد و مازاد آن پخ اجرا شود .

پخ ها صرفا در ارتفاع بالاتر از ۵۰/۳ نتر از تراز سطح گذر میتوانند گونیا شوند .

پخ اجرایی در بنای ملک باید در سقف طبقه ی همکف نیز اجرا شود تا کف آن در طبقه ی اول باعث مشرفیت به همسایه نشود .

حداکثر عمق گونیا کردن پخ ها ۵۰/۱ متر می باشد .

در پخ ها نمیتوان هیچ بازشویی از جمله ، در ، پنجره و یا غیره احداث کرد .

ضوابط ارتفاعی ساختمان ها

ضوابط محدودیت های ارتفاعی و تراز طبقات

  • حداکثر ارتفاع زیر زمین در کاربری های مختلف ۶۰/۲ متر می باشد .

البته اتاق تاسیسات در زیر زمین میتواند تا ارتفاع ۳ متر را داشته باشد .

  • حداکثر ارتفاع پیلوتی ۴۰/۲ متر می باشد .

اگر تراز پیلوتی ۶۰ سانتی متر از تراز سطح گذر (۰۰/۰ ± ) پایین تر باشد ارتفاع پیلوتی میتواند تا ۶۰/۲ متر افزایش یابد .

  • حداقل ارتفاع زیر زمین و پیلوتی جهت تامین پارکینگ ۸۰/۱ متر باشد .
  • حداکثر کد ( تراز) ارتفاعی همکف ۲۰/۱+ متر می باشد یعنی همکف حداکثر ۲۰/۱ متر میتواند از تراز سطح گذر ( ۰۰۰/۰ ± ) بالاتر باشد که در این حالت حداکثر ارتفاع نورگیری زیر زمین از گذر یا حیاط ملک ۹۰ سانتی متر می باشد .
  • زیرزمین به طبقه ای اطلاق میشود که حداقل نصب ارتفاع آن طبقه ، پایین تر از تراز سطح گذر (۰۰/۰ ±) باشد .
  • حداکثر ارتفاع واحدهای تجاری بدون نیم طبقه ۵/۴ متر و حداکثر ارتفاع واحد تجاری با نیم طبقه ۶ متر می باشد .

منبع : کتاب قوانین ساخت و سازی شهری

نویسنده : اکبر مختارپور