روش اجراى سازه هاى بتنى سقف و دیوار با قالب یکپارچه

در این سیستم بتنى درجا، به جاى تیر و ستون از دیوارها به عنوان عناصر باربر استفاده مى شود و سقف ها نیز به صورت دال بتنى درجا ساخته مى شود. با توجه به این نکته که تمامى دیوارهاى خارجى و داخلى به طور هم زمان اجرا مى شوند و به نحو مناسبى با کف و سقف درگیر مى شوند،
دیوارها و دال هاى بتنى کف به صورت یک مجموعه واحد در مقابل نیروهاى جانبى باد و زلزله عمل مى کنند. این سیستم از شالوده بتنى درجا، دیوارها و سقف هاى بتنى اجراشده در محل کارگاه، قاب ها یا پیش قاب هاى درها و پنجره ها که قبل از بتن ریزى در دیوارها نصب مى شود و مدارهاى تاسیسات مکانیکى و الکتریکى کار گذاشته شده در دیوار و سقف، تشکیل مى شود.
براى اجراى کلیه قسمت ها، قالب هاى یکپارچه فلزى که در آن تمام پیش بینى هاى لازم براى مسیرهاى توزیع تاسیسات، در و پنجره و غیره به عمل آمده است، طراحى و ساخته مى شود.
دیوارها و سقف ها به صورت هم زمان بتن ریزى مى شود و پس از برداشت قالب، ساختمان، آماده نصب سرویس ها و رنگ و شیشه است. به طور کلى تمام دیوارها، سقف ها و جداکننده ها از بتن مسلح است و پس از قالب بردارى از بتن هیچ گونه عملیات بنایى در آن صورت نمى گیرد. این سیستم همانند یک خط تولید کارخانه ا ى عمل مى کند، به این مفهوم که عملیات ساختمانى به بخش هاى
کوچکتر تقسیم مى شود و تا حد ممکن از مزایاى پیش ساختگى در این بخش ها بهره برده مى شود. به همین دلیل، تمامى اجزاى کار با دقت قابل پیش بینى و برنامه ریزى است. در این روش، مراحل مختلف عملیات ساخت هم چون آرماتوربندى، قالب بندى، بتن ریزى و غیره، به صورت متوالى انجام مى شود. به منظور هماهنگى هرچه بیشتر براى افزایش سرعت عملیات، تا حد ممکن بخش هایى از کار به صورت پیش ساخته در کارگاه هاى جداگانه، تهیه و با انتقال به محل کارگاه در موقعیت خود
قرار مى گیرد. این عمل سبب مى شود تا حد امکان از تداخل عملیاتى جلوگیرى و پیش نیازهاى مراحل اجرایى رعایت شود. سرعت عملیات اجرایى را مى توان متناسب با اهداف پروژه، با اضافه کردن تعداد قالب ها و نفرات آموزش دیده افزایش داد.
به طور کلى یکپارچه بودن سیستم سازه ا ى، اقتصادى بودن در ساخت پرو ژه هاى میان مرتبه، کنترل کیفیت مناسب در محل کارگاه، تعبیه سیستم تاسیسات مکانیکى و برقى درحین اجراى سازه و تسریع در عملیات اجرایى نسبت به روش هاى اجراى متداول، از برترى هاى این سیستم به شمار مى رود. در عین حال نیاز به تجهیزات خاص و سنگین کارگاهى، محدود بودن دامنه فعالیت کارخانه به دلیل سنگینى قطعات، هزینه قابل ملاحظه اولیه در تولید قطعات قالب، زمان نسبتا قابل ملاحظه براى عمل آورى بتن و باز کردن قالب ها، نیاز به آموزش خاص پرسنل اجرایى و محدود بودن به سیستم هاى دیوارى و سقفى را مى توان از محدودیت هاى سیستم برشمرد. این روش اجرا در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، مورد ارزیابى قرار گرفته و کاربرد آن، در حیطه الزامات ارائه شده، مجاز است.

ضوابط و الزامات

۱) تمهیدات لازم جهت اجراى بتن ریزى یکپارچه دیوارها و سقف ها به عمل آید.
۲) رعایت کلیه مباحث مقررات ملى ساختمان به ویژه موضوعات مربوط به پایدارى ساختمان در برابر نیروهاى وارده، صرفه جویى در مصرف انرژى، مقاومت در برابر حریق و صدابندى ساختمان براى سازه هاى حاصل از این روش اجرایى ضرورى است.