ساختمانهای بتن مسلح با قالب عایق ماندگار مسطح پانلی

ضوابط و الزامات

۱) سیستم ساز ه ای حاصل از این روش اجرا، به عنوان سیستم سازه ای دیوار باربر با دیوارهای برشی بتنی مسلح با شکل پذیری معمولی و متوسط محسوب می شود و در انواع زمینها و کلیه پهنه ها ی لرزه خیزی ایران بر اساس آخرین ویرایش استاندارد ۲۸۰۰ ایران و با احتساب تامین الزامات مربوطه مورد پذیرش میباشد
۲) بارگذاری ثقلی و لرز ه ای سیستم ساز ه ای حاصل از این روش، به ترتیب بر اساس آخرین ویرایش های مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰ ایران صورت گیرد.
۳) طرح ساز ه ای سیستم حاصل از این روش، باید بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان یا آئین نامه ACI 318-05و ویرایش های بعد از آن صورت گیرد.
۴) ضخامت دیوار ه های بتنی نباید از ۱۵ سانتیمتر کمتر باشد.
۵) بتن مصرفی باید از نوع بتن ساز ه ای و با حداقل مقاومت MPA20باشد.
۶) مشخصات کلیه مصالح مصرفی مربوط به اجزاء قالب بندی ماندگار، باید مطابق با استانداردهای بین المللی معتبر و اسناد ارائه شده باشد. مشخصات سایر مصالح مصرفی نیز باید مطابق استانداردها و آئین نامه های ملی یا معتبر بین المللی باشد.
۷) پلی استایرن مورد استفاده باید از نوع منبسط شونده کندسوز یا خودخامو ش شو، مطابق بااستانداردهای معتبر بین المللی ودارای گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن باشد.
۸) پلی استایرن منبسط شونده مورد استفاده باید از نوع کندسوز یا خودخامو ش شو، مطابق با استانداردهای معتبر بین المللی ودارای گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن باشد.
۹) برای حفاظت از بلوک سقفی پلی استایرن و جلوگیری از برخورد مستقیم هرگونه حریق احتمالی با بلوک لازم است تا زیرسقف به وسیله پوشش مناسب مانند یک تخته گچی به ضخامت ۱۲/۵ میلیمتر یا اندود گچ به ضخامت حداقل ۱۵ میلی متر محافظت شود. مسئولیت جزئیات و اجرای مناسب برای این موضوع بر عهده شرکت میباشد.
۱۰) محافظت از بلوک دیواری پلی استایرن باید به وسیله پوشش مناسب به عمل آید‌.این پوشش می‌تواند یک تخته گچی با ۱۲/۵ میلی متر یا سایر مصالحی که براساس مدارک فنی مصوب و معتبر از نظر مقاومت در برابر دمای بالا معادل آن‌ ضخامت عمل میکند، باشد.
۱۱) پوشش محافظت کننده بلو کهای پلی استایرن، باید دارای اتصال مکانیکی به سازه باشد. اتصال پوشش به پلی استایرن، به تنهائی، مجاز نمیباشد.
۱۲) چنانچه اتصال پوشش محافظت کننده به دیوار، از طریق رابط های پلاستیکی باشد، حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان دو طبقه خواهد بود.
۱۳) دیوارهای بین واحدهای مستقل مانند دیوار بین آپارتما نهای مسکونی یا واحدهای تجاری، اداری مستقل و غیره در هر ساختمان باید دارای مقاومت کافی در برابر آتش باشند. در این دیوارها باید به صورت مناسب از مصالح حریق بند استفاده شود، به گونه ای که بلوکهای پلی استایرن در این قسمت بین دو فضای مجاور پیوستگی نداشته باشند و از گسترش هر گونه حریق احتمالی بین دو فضایی که به وسیله دیوار مقاوم در برابر آتش از یکدیگر جدا شده اند، جلوگیری شود.
۱۴) به منظور تامین مقاومت کافی سقفها در مقابل آتش، لازم است فوم پلی استایرن در مرز سقف/کف هر طبقه قطع شود و بین طبقات امتداد نداشته باشد. در این قسمتها، در صورت نیاز و برای تأمین مقاومت لازم ، باید از مسدود کننده های آتش استفاده شود.
۱۵) فوم پلی استایرن نباید بین واحدهای مستقل مجاور امتداد داشته باشد. این ماده باید در مرز دیوار جداکننده بین واحدهای مستقل مجاور از جمله کریدورها) قطع شده و مطابق با مقاومت لازم در برابر آتش، آتش بندی شود (برای جزئیات این مسائل به نشریه ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مراجعه شود.
۱۶) مقاومت سیستم در برابر آتش برای دیوار و سقف، با توجه به تعداد طبقات، نوع و جزئیات دیوار بتنی و …، مطابق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق و الزامات نشریه ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حریق تأمین شود.
۱۷) کلیه مقررات ساختمانی و مقررات محافظت در برابر آتش باید به تناسب و بر اساس مقررات ‌موجود در‌کشور رعایت شود.
۱۸) رعایت کلیه مباحث مندرج در مبحث ۱۸ مقررات ملی ساختمان به جهت صدابندی دیوار و سقف الزامی است.
۱۹) لازم است تمهیدات لازم به منظور تأمین صدابندی مورد انتظار، بخصوص در دیوارهای بین واحدها، با استفاده از روش های توصیه شده در مقررات ملی ایران، انجام شود.
۲۰) رعایت مباحث مربوط به صرفه جویی در مصرف انرژی مطابق مبحث شماره ۱۹ مقرات ملی ساختمان ضروری است.
۲۱) تمهیدات لازم در شرایط اقلیمی مختلف کشور برای پوشش نهایی جهت مقابله در محیط های خورنده و نیز استفاده از فولاد گالوانیزه در این محیط ها و رعایت الزامات مربوط به مبحث نهم مقررات ملی ساختمان الزامی است.
۲۲) در مناطقی که در معرض خطر حمله حشرات موذی، مانند موریانه، قرار دارند لازم است تمهیدات لازم برای محافظت از لایه پلی استایرن به عمل آید.
۲۳) در تمامی مراحل تولید و اجراء مسوولیت نظارت عالیه و کنترل کیفی بر عهده شرکت متقاضی می باشد.
۲۴) رعایت کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان و آیین نامه های ملی در استفاده از این سیستم الزامی است.