دیوار باربر با قالبهای عایق ماندگار بلوكی نئوپور

//ساختمان های بتن مسلح دیوار باربر با قالبهای عایق ماندگار بلوکی نئوپور

ساختمان های بتن مسلح دیوار باربر با قالبهای عایق ماندگار بلوکی نئوپور

ضوابط و الزامات

۱) سیستم سازه ای حاصل از این روش اجرا، به عنوان سیستم سازه ای دیوار باربر با دیوارهای برشی بتن مسلح محسوب می شود. در صورتی که ضوابط شکل پذیری بر اساس آئین نامه ۲۸۰۰ و مبحث نهم مقررات ملی ایران رعایت نشود با استناد به بند۵-۲-۲۰-۹ مبحث نهم مقررات ملی ایران کاربرد این سیستم صرفاً در مناطق با‌ خطر نسبی کم و متوسط و برای ساختمان های دارای اهمیت کم و متوسط تا حداکثر ارتفاع ۱۰ متر مجاز می باشد .بدیهی است در صورتی که ضوابط شکل پذیری رعایت شود، ضمن رعایت ضوابط مقاومت در برابر حریق، حداکثرارتفاع ساختمان براساس ضوابط آئین نامه ۲۸۰۰ ایران، ۵۰ متر از تراز پایه می باشد.
۲) بارگذاری ثقلی و لرزه‌ای سیستم سازه ای حاصل از این روش، باید به ترتیب بر اساس آخرین ویرایش های مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰ ایران صورت گیرد.
۳) طرح سازه ای سیستم حاصل از این روش، باید بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان یا آئین نامه- ۳۱۸ ACI 05و ویرایشهای بعد از آن صورت گیرد.
۴) ضخامت مفید دیواره های بتنی نباید از ۱۵ سانتیمتر کمتر باشد.
۵) بتن مصرفی باید از نوع بتن سازه ای و با حداقل مقاومت ۲۰ MPa و حداکثر اندازه اسمی سنگدانه مصرفی۲۰ میلیمتر باشد.
۶) مشخصات کلیه مصالح مصرفی مربوط به اجزاء قالب بندی ماندگار، باید مطابق با استانداردهای بین المللی معتبر و اسناد ارائه شده باشد . مشخصات سایر مصالح مصرفی نیز باید مطابق ا‌ستانداردها و آئین نامه های ملی یا معتبربین المللی باشد.
۷) مقاومت سیستم در برابر آتش که وابسته به نوع و جزئیات دیوار است باید مطابق با الزامات مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و آیین نامه ۴۴۴ مرکز تأمین شود. مدرک ارائه شده توسط متقاضی معرف سیستمی با مقاومت ۹۰ دقیقه در برابر آتش است که برای ساختمان های بلند کافی نیست. برای مقاومت های بالاتر به ضخامت های بیشتر دیوار بتنی نیاز میباشد.
۸) پلی استایرن باید از نوع کندسوز)خود خاموش شو باشد توجه: اصولاً استفاده از پلی استایرن منبسط شده معمولی در ساختمان مجاز نیست و حتماً همیشه فقط باید از نوع خود خاموش شو استفاده شود)
۹) پلی استایرن مورد استفاده باید مطابق با استانداردهای معتبر بین المللی و دارای گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن باشد.
۱۰) محافظت از بلوک پلی استایرن باید به وسیله پوشش و مانع حرارتی مناسب صورت گیرد . به عنوان مثال، می توان از یک اندود یا تخته گچی حدود ۱۳ میلی متر یا سایر مصالح که از نظر مقاومت در برابر دمای بالا ، معادل آن باشد، استفاده نمود. پوشش محافظ تکننده باید دارای اتصال مکانیکی به سازه باشد و چسباندن آن به پلی استایرن به تنهایی قابل قبول نیست توجه: در مدرک IAB 08/0310/ Thermo House پوششهای تائید شده برای این کار اشاره شده است که متقاضی میتواند مشخصات آنها را از تولیدکننده اصلی تهیه نماید.
۱۱) توجه به نکات فنی ذکر شده در مدارک IAB 08/0310/Thermo House ETA-05/0170 که توسط متقاضی پیوست شده است، ضروری است.
۱۲) لایه پلی استایرن بین واحدهای مستقل ، نباید امتداد داشته باشد و حتماً باید به وسیله مصالح غیر قابل سوختن با مقاومت کافی در برابر آتش قطع شود.
۱۳) لایه پلی استایرن باید در محل سیستم کف /سقف قطع شده، بین طبقات امتداد نداشته باشد. از جمله هرگونه امتداد عمودی لایه پلی استایرن در دیوارهای خارجی، شفت های پلکان، آسانسور و نظایر آنها بایر محل کف /سقف قطع شود.
۱۴) چنانچه هرگو نه سوراخ یا گشودگی در دیوارهای با مقاومت الزامی در برابر آتش ایجاد شود مثلاً برای عبور تأسیسات، گشودگی باید به نحو مناسب، آتش بندی شود، به گونه ای که درجه مقاومت در برابر آتش دیوار کاهش نیافته و ضمناً لایه پلی استایرن منبسط شده در برابر آتش کماکان محافظت شود.
۱۵) در مناطقی که در معرض خطر حمله حشرات موذی، مانند موریانه، قرار دارند لازم است تمهیدات لازم برای محافظت از لایه پلی استایرن به عمل آید.
۱۶) تمهیدات لازم در شرایط اقلیمی مختلف کشور برای پوشش نهایی جهت مقابله در محیط های خورنده و نیز استفاده از فولاد گالوانیزه در این محیط ها و رعایت الزامات مربوط به مبحث نهم مقررات ملی ساختمان الزامی است.
۱۷) کلیه مصالح و اجزا در ا ین سیستم اعم از معماری و ساز های از حیث دوام، زیست محیطی و… باید بر مبنا ی مقررات ملی ساختمان ا یران و یا آئین نامه های ملی یا معتبر بین المللی شناخته شده و مورد تا یید به کار گرفته شود.
۱۸) در خصوص این سیستم، رعایت مبحث نوزدهم مقررات ملى ساختمان ایران با عنوان “صرفه جویی در مصرف انرژی” الزامى است.
۱۹) صدابندی هوابرد جداکننده های بین واحدهای مستقل و پوسته خارجی ساختمان و صدابندی سقف بین طبقات باید مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان “عایق بندی و تنظیم صدا” تأمین شود.
۲۰) کلیه مقررات ساختمانی و مقررات محافظت در برابر آتش باید به تناسب و بر اساس مقررات موجود در کشور رعایت شود.
۲۱) در تمامی مراحل تولید، طراحی و اجراء مسوولیت نظارت عالیه و کنترل کیفی بر عهده شرکت متقاضی میباشد.
۲۲) توجیه اقتصادی طرح از وظایف مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن نبوده و صرفاً به عهده شرکت متقاضی است.
۲۳) رعایت کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان و آیین نامه های ملی در استفاده از این سیستم الزامی است.

توسط |۱۳۹۷/۹/۱۷ ۰:۱۸:۱۹۱۷ام, آذر ۱۳۹۷|مقالات|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

نه − 2 =