سیستم قالب بندى ساختمان هاى بتن آرمه

سرعت قالب بندى در ساخت ساختمان هاى بتن مسلح، یکى از عوامل مهم و قابل تأمل در ارزیابى سرعت، کیفیت و هزینه یک پروژه محسوب مى شود و هرچه با مدیریت و کنترل صحیح در اجراى سایر مراحل پروژه، بتوان قالب بندى را نیز سریعتر، دقیقتر و ساده تر انجام داد، قطعاً مى توان سرعت اجراى پروژه را بهبود بخشید. سیستم قالب بندى ساختمان هاى بتن مسلح، یکى از شیوه هاى سیستماتیک در اجراى صنعتى سازه هاى دیوار باربر بتن مسلح به شمار مى رود. در این سیستم بتنى درجا، پس از قالب بندى یکپارچه فلزى تمام دیوارهاى خارجى و داخلى به طور هم زمان و بتن ریزى آن ها، قالبب ندى یکپارچه سقف انجام و سپس بتن دال سقف به صورت درجا اجرا خواهد شد. این سیستم از اجزاى اصلى شالوده بتنى درجا، دیوارها و سقف هاى بتنى اجرا شده در محل کارگاه، قاب ها یا پیش قاب هاى درها و پنجره هاى کار گذاشته شده در دیوارها قبل از بتن ریزى آن ها، و مدارهاى تأسیسات مکانیکى و برقى کار گذاشده شده در دیوارها و سقف ها تشکیل مى شود.
در این شیوه اجرایى، مدارهاى توزیع تأسیسات مکانیکى و برقى، بازشوها در سقف و دیوارها، با توجه به نقشه هاى طراحى، در هنگام قالب بندى یکپارچه فلزى پیش بینى مى شود، به گونه ا ى که پس از اتمام بتن ریزى و قالب بردارى، ساختمان آماده نصب سرویس، شیشه و نقاشى بوده و هیچ گونه عملیات بنائى در آن صورت نخواهد گرفت.
سازه حاصل از این روش اجرا، یک سازه بتن مسلح با دیوارهاى باربر و برشى مى باشد که انطباق و سازگارى کامل با آئین نامه ها و استانداردهاى معتبر شناخته شده ملى یا بین ا لمللى دارد. سازه مذکور را مى توان در شرایط مختلف لرزه خیزى و اقلیمى کشور مورد استفاده قرار داد. اگر چه لازم است ضوابط خاصى را در نحوه میلگرد گذارى سازه و اتصالات آن ، با توجه به میزان شکل پذیرى مورد نیاز، در طول مراحل و اجرا به عمل آورد. شایان ذکر است، با توجه به قابلیت هاى بتن مسلح در پاسخگویى به نیازهاى ساختمان از نظر مباحثى مانند حریق، سیستم مذکور، یکى از گزینه هاى بسیار مطلوب به شمار مى رود. ولى به منظور صرفه جویى در مصرف انرژى حتماً باید تمهیدات لازم براى عایقکارى حرارتى جداره هاى خارجى ساختمان به عمل آید. به هر حال کلیه ضوابط و الزامات مندرج در تمامى مباحث مقررات ملى ساختمان باید به طور کامل رعایت شود. هم چنین با توجه به صاف و هموار بودن سطح بتن پس از برداشت قالب ها، لازم است در صورت نیاز به اجراى نما و نازک کارى هاى متنوع، تمهیدات به خصوص براى این منظور انجام شود. این روش اجرا، در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مورد ارزیابى قرار گرفته و کاربر آن در حیطه الزامات ارائه شده، مجاز است.

ضوابط و الزامات

۱) این سیستم یک شیوه اجراى قالب بندى براى سازه هاى بتن مسلح با سیستم دیوارهاى باربر و سقف و دال تخت، به شمار مى روند.
۲) استفاده از این روش، در کلیه پهنه هاى لرزه خیزى ایران و با رعایت سطح شکل پذیرى مورد انتظار و حداکثر ارتفاع مجاز مطابق استاندارد ۲۸۰۰ بلامانع است.
۳) رعایت ضوابط قالب بندى و قالب بردارى اجزاء سازه ا ى مطابق با مبحث نهم مقرارت ملى ساختمان الزامى است.
۴) مشخصات بتن مورد استفاده در اجراى سازه هاى بتن مسلح با این روش، هم چنین مشخصات فنى و اجرایى آرماتوربندى و بتن ریزى باید مطابق مبحث نهم مقررات ملى ساختمان صورت گیرد.
۵) پیش بینى لازم باید براى اجراى تأسیسات مکانیکى و برقى در مرحله طراحى و اجراى سازه بتن مسلح صورت گرفته و تمهیدات لازم براى دسترسى به این تأسیسات به عمل آید.
۶) در صورتى که دیوارهاى جداکننده از نوع دیوارهاى بتنى درجا نبوده و از سایر جداگرها استفاده
خواهد شد، لازم است جزییات مناسب در محل اتصال این دیوارها به سازه، مطابق با استاندارد ۲۸۰۰ و سایر مراجع معتبر، طراحى و اجرا شود.
۷) به علت صیقلى بودن سطح بتنى، لازم است تمهیدات لازم براى اجراى نازک کارى و نماسازى بر روى این سطوح صورت گیرد.
۸) تمهیدات لازم متناسب با شرایط اقلیمى مختلف کشور در اجراى سازه بتن مسلح در نظر گرفته شود.
۹) لازم است تمهیدات خاص براى عایقکارى دیوارهاى خارجى مطابق الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملى ساختمان انجام گیرد.
۱۰) رعایت مبحث سوم مقررات ملى ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق و هم چنین الزامات نشریه شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حریق، با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، کاربرى و وظیفه عملکردى عنصر ساختمانى الزامى است.
۱۱) صدابندى هوابرد جداکننده هاى بین واحدهاى مستقل و پوسته خارجى ساختمان و صدابندى سقف بین طبقات مى بایست مطابق مبحث ۱۸ مقررات ملى ساختمان تأمین شود.

سنگدانه های سبک مورد مصرف در بلوکهای بتنی

۱) محصول تولیدی باید الزامات استاندارد ملی ایران به شماره ۷۶۵۷ تحت عنوان “سنگدانه- سنگدانه های سبک مورد مصرف در بلوک های بتنی – ویژگیها” را برآورده سازد.
۲) اخذ گواهینامه فنی برای محصول تولیدی، پس از راه اندازی خط تولید کارخانه، از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن الزامی است.