ساختمان هاى نیمه پیش ساخته با قاب هاى ساده مرکب فولادى -بتنى به همراه دیوار برشى بتن آرمه

ساختمان هاى نیمه پیش ساخته متشکل از قاب هاى ساده مرکب و دیوار بتن مسلح، نوعى سیستم سازه ای است که در آن قاب ساختمانى ساده متشکل از ستون هاى مرکب بتنى – فولادى ، تیرهاى گرم نورد شده و دیوارهاى برشى بتن مسلح است. در این سیستم، قاب هاى ساختمانى ساده، وظیفه باربرى ثقلى و دیوارهاى برشى بتن مسلح نقش باربرى جانبى را به عهده دارند. ستون ها داراى مقطع لوله ای شکل است و با خم کارى ورق هاى فولادى و جوش کارى مختص ورق هاى سرد نورد شده ساخته مى شوند. داخل ستون هاى لولهای شکل، با بتن پر شده و مقطع مرکب فولادى -بتنى حاصل خواهد شد.
تمامى اتصالات در این سیستم از نوع اتصالات ساده پیچى است. در گره اتصال پاى ستون و اتصالات تیر- ستون طبقات، لازم است با تقویت جداره ورق فولادى ستون، تمهیدات لازم جهت جلوگیرى از لهیدگى یا چروکیدگى ورق ستون در این ناحیه به عمل آید. سقف هاى این سیستم سازه ای، نوعى سقف مرکب بتنى – فولادى مشتمل بر تیرچه هاى فلزى کرمیت، بلوک پلى ا ستایرن منبسط شونده و دال بتن مسلح است. در تمام تیرهاى سقف، با تعبیه برش گیرهاى فولاد از نیم رخ نبشى شکل بر روى بال فوقانى و در فواصل مناسب، پیوستگى لازم براى پکپارچگى دال مرکب بتنى – فولادى و انتقال نیروى برشى زلزله از طریق دیافراگم صلب سقف به سیستم قائم باربر جانبى) دیوار برشى بتن مسلح( تامین خواهد شد. اتصال تیرچه هاى کرمیت به تیرهاى پیرامونى به صورت پیچى است. آرماتورگذارى دال بتن مسلح مطابق با ضوابط مربوط به سقف هاى تیرچه – بلوک طراحى مى شوند.
دیوارهاى برشى بتن مسلح، با توجه به شکل پذیرى مورد انتظار، طراحى شده و در صورت لزوم، نوارهاى مرزى نیز باید در دیوار طراحى و اجرا شود. این سیستم در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، مورد ارزیابى قرار گرفته و کاربرد آن، در حیطه الزامات ارائه شده، مجاز است.

ضوابط و الزامات

۱) اجراى این نوع سیستم به عنوان قاب ساختمانى ساده به همراه دیوار برشى بتن مسلح براى ساختمان هاى مسکونى، در همه انواع زمین ها و کلیه پهنه هاى لرزه خیزى ایران بر اساس آخرین ویرایش استاندارد ۲۸۰۰ ایران بلامانع است.
۲) بارگذارى ثقلى و لرزهای سیستم به ترتیب بر اساس آخرین ویرایش هاى مبحث ششم مقررات ملى ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰ ایران صورت گیرد.
۳) طراحى کلیه اجزاء و اتصالات فلزى و کلیه اعضاء مرکب بتنى – فولادى براساس آیین نامه AISC2005 و طراحى کلیه اجزا بتن آرمه براساس آ یین نامه ACI 318-05 الزامى است.
۴) رعایت ضوابط فصل ۲۱ آیین نامه ACI 318-05و ویرایش هاى پس از آن براى طراحى دیوارهاى برشى بتن مسلح الزامى است.
۵) رعایت مشخصات فولاد سردنوردشده براساس استاندارد ASTM الزامى است
۶) رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جوشکارى اعضاى سرد نوردشده مطابق استاندارد AISIو آیین نامه هاىAISCو AWS الزامی است.
۷) رعایت تمهیدات لازم جهت عملکرد کامل مقطع مرکب در ستون هاى بتنى – فولادى و در محل پاى ستون ها با توجه به تعبیه میلگرد انتظار، الزامى است.
۸) تأمین ضوابط دیافراگم صلب و رعایت تمهیدات لازم جهت انتقال برش از سقف به اعضا مقاوم باربر براى کلیه سقف ها الزامى است.
۹) کلیه اتصالات اعم از نوع مکانیکى، جوشى و یا به واسطه پیوستگى بتن و فولاد، مى باید به گونه ای طراحى و اجرا شوند تا ضمن رعایت کلیه ضوابط طراحى مطابق آیین نامه هاى فوق ا لذکر، تأمین کننده یکپارچگى اعضا و سیستم باربر ساختمانى باشند.
۱۰) رعایت تمهیدات لازم جهت عدم مشارکت پانل هاى غیرباربر و جداکننده ها در سختى جانبى سازه الزامى است.
۱۱) رعایت تمهیدات لازم متناسب با شرایط مختلف اقلیمى و محیط هاى خورنده ایران الزامى است.
۱۲) رعایت تمهیدات لازم براى عمل آورى بتن در ستون هاى مرکب بتنى – فولادى الزامى است.
۱۳) کلیه مصالح و اجزاء در این سیستم از حیث دوام، خوردگى و زیست محیطى، باید بر مبناى مقررات ملى ساختمان و یا آئین نامه هاى ملى یا معتبر بین المللى شناخته شده و مورد تأیید به کار گرفته شود، در غیر این صورت اخذ تأییدیه فنى در این خصوص از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن الزامى است.
۱۴) تمهیدات لازم براى مقاومت در برابر حریق باید در طراحى و اجرا در نظر گرفته شود.