• رئیس هیئت رئیسه گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

 • ریاست و اداره مجامع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران

 • عضویت موثر در کمیسیون ها و کارگروه های سازمان نظام مهندسی

 • عضو هیئت مدیره انجمن های مهندسان ساختمانی و تاسیساتی استان تهران

غلامرضا خوش گفتار منفرد

سوابق تحصیلی :

مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران

اهم سوابق  حرفه ای :

 • فعالیت در تولید و تنظیم بازار مسکن و ساختمان در بانکهای رهنی ایران-مسکن-وزارت پست و تلگراف و تلفن – وزارت صنایع و معدن – وزارت راه و شهرسازی
 • عضویت و فعالیت در هیئت مدیره شرکتهای تحت پوشش بعنوان عضو تخصصی
 • عضویت و فعالیت در هیئت مدیره و مدیر عامل شرکتهای بین المللل سرمایه گذاری و تخصصی در ساختمان و صنعت احداث و تجارت بین الملل
 • نایب رئیس هیات مدیره شرکت اندیشه گستر البرز مجری و بازپیرایی و ارزیابی ساختمان بانک مسکن در سراسر ایران
 • رئیس هیئت رئیسه گروه تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران دوره هفتم
 • ریاست و اداره مجامع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران خصوصا دو مجمع مهم سالهای ۹۵ و ۹۶
 • عضویت موثر در کمیسیون ها و کارگروه های سازمان نظام مهندسی ساختمان
 • عضو هیئت مدیره انجمن مهندسین ساختمانی و تاسیساتی شهرستان قدس
 • عضو هیئت موسس کانون انجمن های مهندسان ساختمانی و تاسیساتی استان تهران
 • بازرس قانونی انجمن شرکتهای راه سازی ایران – دوره های متوالی تاکنون
 • رئیس کمیسیون انتشارات انجمن شرکتهای راه سازی ایران و رئیس تحریریه نشریه رهان
 • عضو هیئت مدیره شرکت سهامی مهندسان طرح و توسعه شهر قدس

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.