ساختمان های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار مسطح عمودی

ضوابط و الزامات

۱) سیستم ساز ه ای حاصل از این روش اجرا، به عنوان سیستم ساز ه ای دیوار باربر با دیوارهای برشی بتنی مسلح با شکل پذیری معمولی و متوسط محسوب می شود و در انواع زمین ها و کلیه پهنه های لرزه‌خیزی ایران بر اساس آخرین ویرایش استاندارد ۲۸۰۰ ایران و با احتساب تأمین الزامات مربوطه، مورد پذیرش میباشد.
۲) در صورت استفاده از رابط های پلاستیکی، حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان به دوطبقه محدود میشود.
۳) بارگذاری ثقلی و لرز‌ه‌ای سیستم ساز‌ه‌ای حاصل از این روش، به ترتیب بر اساس آخرین ویرایش های مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰ ایران صورت گیرد.
۴) طرح ساز های سیستم حاصل از این روش باید بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان یا آئین نامه ACI 318- 05و ویرای ش های بعد از آن صورت گیرد.
۵) حداقل ضخامت دیوار ه های بتنی نباید از ۱۵ سانتیمتر کمتر باشد. . -۶ بتن مصرفی می بایست از نوع بتن ساز ه ای و با حداقل مقاومت‌ ‌۲۰MPa‌ باشد
۶) پلی استایرن منبسط شونده مورد استفاده باید از نوع کندسوز یا خودخاموش ‌شو، مطابق با استانداردهای معتبر بین المللی و دارای گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن باشد.
۷) مشخصات کلیه مصالح مصرفی مربوط به اجزاء قالب بندی ماندگار، باید مطابق با استانداردهای بین المللی معتبر و اسناد ارائه شده باشد. مشخصات سایر مصالح مصرفی نیز باید مطابق استانداردها و آئین نامه های ملی یا معتبر بین المللی باشد.
۸) محافظت از بلوک پلی استایرن دیوار باید به وسیله پوشش مناسب تأمین شود. این پوشش میتواند یک تخته گچی با ۱۲/۵ میلیمتر یا سایر مصالحی که براساس مدارک فنی مصوب و معتبر از نظر مقاومت در برابر دمای بالا‌ ضخامت ۵ معادل آن عمل میکند، باشد.
۹) پوشش محافظت کننده بلو کهای پلی استایرن، باید دارای اتصال مکانیکی به سازه باشد. اتصال پوشش به پلی استایرن، به تنهائی، مجاز نمی باشد.
۱۰) دیوارهای بین واحدهای مستقل (مانند دیوار بین آپارتما نهای مسکونی یا واحدهای تجاری، اداری مستقل و غیره) در هر ساختمان باید دارای مقاومت کافی در برابر آتش باشند. در این دیوارها باید به صورت مناسب از مصالح حریق بند استفاده شود، به گون های که بلوکهای پلی استایرن در این قسمت، بین دو فضای مجاور پیوستگی نداشته باشند و از گسترش هر گونه حریق احتمالی بین دو فضایی که به وسیله دیوار مقاوم در برابر آتش از یکدیگر جدا شد‌ه‌اند، جلوگیری شود.
۱۱) فوم پلی استایرن باید در مرز سقف/کف هر طبقه قطع شود و بین طبقات امتداد نداشته باشد. در این قسمتها، در صورت نیاز و برای تأمین مقاومت لازم ، باید از مسدود کنند ه های آتش استفاده شود. همچنین فوم پلی استایرن سقف نباید بین واحدهای مستقل مجاور امتداد داشته باشد این ماده باید در مرز دیوار جداکننده بین دو واحد مستقل مجاور قطع شود و برای مقاومت لازم در برابر آتش، مطابق نشریه ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن آتش بندی شود.
۱۲) درصورتیکه از سیستمهای سقفی دارای بلو کهای پلی استایرن در این روش اجرایی استفاده شود، به منظور حفاظت از بلوکهای سقفی پلی استایرن و جلوگیری از برخورد مستقیم هرگونه حریق احتمالی با بلوک، لازم است تا ۱۲/۵ میلی متر یا اندود گچ به ضخامت‌ زیرسقف به وسیله پوشش مناسب (مانند یک تخته گچی به ضخامت حداقل۱۵ میلی متر) محافظت شود. شایان ذکر است مسئولیت اجرای مناسب و جزئیات این مسئله، به عهده شرکت متقاضی میباشد.
۱۳) مقاومت سیستم در برابر آتش برای دیوار و سقف، با توجه به تعداد طبقات، نوع و جزئیات دیوار بتنی و …، مطابق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق و الزامات نشریه ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حریق تأمین شود.
۱۴) رعایت کلیه مباحث مندرج در مبحث ۱۸ مقررات ملی ساختمان به جهت صدابندی دیوار و سقف، الزامی است.
۱۵) لازم است تمهیدات لازم به منظور تأمین صدابندی مورد انتظار، بخصوص در دیوارهای بین واحدها، با استفاده از رو شهای توصیه شده در مقررات ملی ایران، انجام شود.
۱۶) رعایت مباحث مربوط به صرفه جویی در مصرف انرژی مطابق مبحث شماره ۱۹ مقرات ملی ساختمان ضروری است.
۱۷) در صورت طراحی به روش تجویزی، استفاده از این سیستم، براساس طبقه بندی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، تنها برای ساختما نهای گروه ۲ و ۳ مجاز میباشد.
۱۸) تمهیدات لازم در شرایط اقلیمی مختلف کشور برای پوشش نهایی جهت مقابله در محیط های خورنده و نیز استفاده از فولاد گالوانیزه در این محیطها و رعایت الزامات مربوط به مبحث نهم مقررات ساختمان ملی الزامی است.
۱۹) در مناطقی که در معرض خطر حمله حشرات موذی، مانند موریانه، قرار دارند لازم است‌ تمهیدات لازم برای محافظت از لایه پلی استایرن به عمل آید.
۲۰) در تمامی مراحل تولید و اجراء مسوولیت نظارت عالیه و کنترل کیفی بر عهده شرکت متقاضی میباشد.
۲۱) رعایت کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان و آیین نامه های ملی در استفاده از این سیستم الزامی است.
۲۲) توجیه اقتصادی طرح از وظایف مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن نبوده و صرفاً به عهده شرکت متقاضی است.