بخش طرح اختلاط بتن سریع (کارگاهی) در قسمت بتن اپلیکیشن دستیار مهندس قرار دارد.

اپلیکیشن دستیار مهندس - طرح اختلاط سریع بتن

طرح اختلاط بتن روش سریع (کارگاهی)

آیین نامه ACI-211 برای طرح مخلوط بتنی در کارهای کوچک و کم اهمیت، روش طرح سریع را ارائه داده است. فقط باید به محدوده کاربرد این روش کاملا دقت کرد خصوصا نباید این روش برای کارهای بتنی که مقاومت بتن نقش تعیین کننده ای دارد، نظیر بتن ریزی تیر و ستون در سازه های بتن آرمه (حتی اگر کار کوچک باشد) بکار برده شود. محدوده مجاز برای کاربرد این روش به صورت مشخص در مواردی است که اولا حجم بتن ریزی کم بوده و ثانیا بتن ریزی از نظر سازه ای اهمیت قابل ملاحظه ای نداشته باشد.

مراحل انجام طرح اختلاط بتن سریع

۱- انتخاب بزرگترین اندازه دانه ها

۲- تخمین وزن مخصوص بتن تازه : به صورت تجربی می توان از مقدار ۲۳۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب استفاده کرد

۳- انتخاب نوع مخلوط و تعیین اجزای بتن

۴- ساخت نمونه و اصلاح نوع مخلوط

اپ دستیار مهندس
اپ دستیار مهندس