ضوابط شهرداری و نکات مهم در طراحی معماری

ضوابط مهم شهرداری

قرارگیری یک پارکینگ حداقل دهانه ۲.۵ متر

قرارگیری دو پارکینگ کنار هم حداقل دهانه ۴.۵ متر

قرارگیری سه پارکینگ کنار هم حداقل دهانه ۷ متر

طول مورد نیاز جهت پارکینگ ۵ متر

حداقل فضای یک پارکینگ ۲.۵*۵ متر

شعاع گردش یا طول مورد نظر جهت مانور ۵ متر

حداقل عرض در ورودی پارکینگ ۳ متر

عرض رمپ یکطرفه ۳ متر و دوطرفه ۶ متر

عرض رمپ قوسی یکطرفه ۳.۶۵ متر و دوطرفه ۷ متر

شیب رمپ پارکینگ ۱۵ درصد

هر واحد بالای ۱۰۰ مترمربع در طبقه اول و دوم به یک پارکینگ نیاز دارد.

واحد مسکونی کوچکتر از ۱۵۰ مترمربع یک پارکینگ -۱۵۰ تا ۲۰۰ متر ۱.۵ پارکینگ – بیش از ۲۰۰ متر دو پارکینگ

همچنین درصورتی که تعداد واحد فرد باشد یک واحد از پارکینگ معاف است.


دانلود اپ دستیار مهندس

حداکثر ارتفاع مفید واحد مسکونی ۲.۹ مترکه ۳.۱ میگیریم

حداکثر ارتفاع پارکینگ ۲.۴۰ مترکه ۲.۸ میگیریم

حداکثر ارتفاع مفید پیلوت ۲.۴۰ متر

حداکثر ارتفاع زیرزمین ۲.۲۰ مترکه

حداکثر ارتفاع مفید واحد تجاری ۴.۵۰ متر

حداقل ارتفاع مفید ورودی پارکینگ ۱.۸۰ متر

ارتفاع مفید خرپشته ۲.۲۰ متر

ارتفاع نورگیری در زیرزمین حداکثر ۹۰ سانتی متر

حداقل سطح پنجره نباید از یک پنجم (۱/۵)سطح فضا کمتر باشد.

حداقل عرض حیات خلوت اگر سرتاسری باشد ۲ متر و اگر سرتاسری نباشد ۳ متر

احداث پیش آمدگی یا بالکن در گذر ۱۲ تا ۲۰ متر۱۲۰ سانتی متر و در گذر بالای ۲۰ متر ۱۵۰ سانتی متر مجاز است. که به صورت دال اجرا میشود ارتفای این پیش آمدگی از زیر آن تا روی خیابان ۳.۵۰ متر

حداقل ارتفاع چاله آسانسور ۱.۶۰ متر

حداقل عرض آشپزخانه و اتاق خواب ۲.۵۰ متر – نشیمن ۳.۰۰ متر – پاگرد ۱.۲۰ متر

منبع : سایت عمران پویا