صفحات روکش دار گچی (تخته های گچی)

ضوابط و الزامات

۱) استفاده از صفحات روکش دار گچی با رعایت الزامات زیر، به عنوان پوشش داخلی دیوارهای غیر باربر خارجی و داخلی، برای مناطق با شرایط اقلیمی مختلف کشور مجاز میباشد.
۲) کلیه مشخصات فیزیکی و مکانیکی مربوط به این نوع صفحات باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۷۸۳۰باشد.
۳) در نصب صفحات گچی روکش دار گچی، اجرای زیرسازی الزامی است.
۴) ضخامت صفحات روکش دار گچی باید متناسب با نوع کاربری و زیرسازی تعیین شود.
۵) در صورتی که قاب های نگهدارنده صفحات روکش دارگچی (زیرسازی) از فو لاد باشد ، باید مشخصات قطعات اصلی تشکیل دهنده قاب و یا قطعات اتصال منطبق بر مشخصات مندرج در استاندارد ASTM C645 باشد. همچنین استفاده از فولاد گالوانیزه برای زیرسازی، مطابق با استاندارد ASTM A653M ، الزامی است.
۶) در نصب قطعات فولادی قا بهای نگهدارنده، باید ضوابط مندرج در استاندارد ASTM C 754 رعایت شود.
۷) استفاده از پرفیلهای زیرسازی مناسب در پیرامون بازشوها، چارچوب درها و پنجر ه ها الزامی است.
۸) اتصال قطعات صفحات روکشدارگچی به زیرسازی میبایست مطابق استاندارد A STM C 840 انجام شود.
۹) رعایت مشخصات استاندارد ASTM C475 در محل درز بین قطعات صفحات روکش دار گچی الزامی است.
۱۰) پیچهای مورد استفاده در اتصالات باید در تطابق با استاندارد ASTM C 1002باشند.
۱۱) کاغذ زیرین و‌رویی مورد استفاده در تولید صفحات روکش دار‌گچی باید از نوع مقاوم در برابر رطوبت و دافع آب بوده و الزامات مربوط به تولید این گونه صفحات گچی را برآورده نماید.
۱۲) استفاده از صفحات روکش دار گچی در مجاورت سرویس های بهداشتی و فضاهای مرطوب در ساختمان)باید براساس الزامات میزان جذب آب مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۷۸۳۰ (طبقه بندی جذب آب رده H1 باشد
۱۳) در مناطقی که در معرض هجوم حشرات موذی مانند موریانه قرار دارند، لازم است از صفحات گچی ، با روکش مخصوص ضدموریانه استفاده شود.
۱۴) رعایت الزامات زیست محیطی در مواد و مصالح به کار برده شده در این محصول الزامی است.
۱۵) در اجرای دیوار، رعایت کلیه تمهیدات از نظر عایقکاری حرارتی و صوتی و هم چنین مقاومت در برابر حریق ضروری است.
۱۶) اتخاذ تدابیر لازم در نصب دیوار به سازه اصلی برای عدم مشارکت در سختی جانبی الزامی است.
۱۷) در کلیه مراحل حمل و نقل و نگهداری باید صفحات روکش دار گچی بر روی پالت های چوبی به صورت افقی قرار گرفته و روی آ نها با لایه های نفوذناپذیر مانند نایلون پوشانده شود.