شیل منبسط شده

شیل منبسط شده ، یک نوع سبکدانه می باشد که ماده اولیه آن سنگ شیل است که یک نوع سنگ رسی است. این محصول مشابه لیکا می باشد با این تفاوت که دانه­های لیکا از خاک رس تهیه می­شوند. شیل منبسط شده در آلمان به لیاپور، در انگلستان به آگلیت ، در روسیه به کرامزیت و در آمریکا به هایدیت معروف است. از این محصول می توان به عنوان سبکدانه در بتن و بلوک سیمانی استفاده نمود. این محصول با استفاده از عملیات حرارتی در یک کوره گردان و حرارت دادن مواد اولیه تا دمای ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه تولید می شود. این محصول دارای دانه­بندی ۰ تا ۲۰ میلیمتر وچگالی انبوهی بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب است. قشر خارجی آن دارای بافت شیشه­ای و رنگ اخرایی تا قهوه­های بوده که وجود یک بافت اسفنجی متخلخل در داخل دانه تا حدود ۷۰ درصد فضای کل، ایجاد خواص ویژه­ای را از جمله: وزن کم، رسانایی حرارتی پائین و … را نموده است.
این محصول در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مورد ارزیابی قرار گرفته و کاربرد آن در حیطه الزامات ارائه شده مجاز است.

ضوابط و الزامات

۱) استفاده از این محصول به عنوان سبکدانه در بتن و بلوک سیمانی به شرط رعایت کلیه الزامات زیر بلامانع است.
۲) رعایت استاندارد ملی ایران به شماره ۷۶۵۷ الزامی است.
۳) از لحاظ ویژگی­های شیمیایی، مواد زیان آور موجود در سنگدانه­های سبک باید در حد مجاز به شرح زیر باشند:
* ناخالصی­های آلی : ناخالصی­های آلی سنگدانه­های سبک که از طریق آزمون تعیین می­شود ۰طبق روش استاندارد ملی ایران به شماره ۴۹۷۹)، نباید رنگی تیره­تر از استاندارد ایجاد کند مگر آنکه ثابت شود که تغییر رنگ پس از آزمون به دلیل موجود مقادیر کمی از موادی است که برای بتن زیان آور نیست.
* لکه گذاری : لکه ایجاد شده توسط یک سنگدانه سبک با شاخص ۶۰ یا بیشتر به واسطه وجود مقداری آهن (بر حسب Fe2O3)، که با تجزیه شیمیایی اندازه­گیری شمی­شود (روش ASTM C-641) باید معادل یا بیشتر از ۵/۱ میلی گرم در ۲۰۰ گرم نمونه باشد.
* افت ناشی از سرخ شدن : افت ناشی از سرخ شدن سنگدانه­های سبک به دست آمده از فرآورده­های جانبی سوخت زغال سنگ یا کک (استاندارد ملی ایران به شماره ۱۶۹۲) ، نباید بیشتر از ۱۲ درصد و افت سرخ شدن سایر سنگدانه­های سبک نباید بیشتر از ۵ درصد باشد.
۴) از لحاظ ویژگی­های فیزیکی، سنگدانه­های سبک تحت آزمون باید مطابق الزامات زیر باشند:
* کلوخه­های رسی و ذرات خرد شونده : مقدار کلوخه­های رسمی نباید بیشتر از ۲ درصد وزن نمونه خشک باشد.
* دانه­بندی : الزام خاصی برای دانه­بندی پیشنهاد نمی­شود و دانه­بندی می­تواند براساس درخواست متقاضی تولید شود. در پیوست الف استاندارد ملی ایران به شماره ۷۶۵۷ به عنوان راهنما، دانه­بندی سنگدانه سبک ارائه شده است.
* یکنواختی دانه­بندی : برای اطمینان از یکنواختی در دانه بندی محموله­های متوالی سنگدانه سبک ، مدول نرمی نمونه­های برداشت شده از محموله ها باید در فواصل زمانی مقرر شده توسط خریدار، تعیین شود. مدول نرمی سنگدانه­های سبک در هر محموله نباید بیش از ۷ درصد از نمونه­هایی که برای آزمونهای تعیین کیفیت ارائه شده، تفاوت داشته باشد مگر آنکه برای تولید بتنی در موارد خاص استفاده شود.
* چگالی انبوهی غیرمتراکم؛ چگالی انبوهی غیرمتراکم سنگدانه­های سبک باید مطابق جدول زیر باشد:

حداکثر چگالی انبوهی خشک غیرمتراکم (کیلوگرم بر مترمکعب)            مشخصه اندازه دانه ها
                   
                      ۱۱۲۰                                                            ریز (۷۵/۴-۰ میلیمتر)

                      ۸۸۰                                                   درشت (۵/۹ – ۳۶/۲ میلیمتر)

                      ۱۰۴۰                                                             مخلوط ریز و درشت
 

* یکنواختی چکالی انبوهی غیرمتراکم؛ چگالی انبوهی غیرمتراکم خشک محموله­های سنگدانه سبک که نمونه­برداری و آزمایش می شود نباید بیش از ۵۰ ± کیلوگرم بر مترمکعب یا ۷ درصد، هرکدام که بیشتر است از نمونه­هایی که برای آزمون­های کنترل کیفی ارائه شده، تفاوت داشته و نباید از حدود ذکر شده در جدول شماره ۱ استاندارد ملی ایران به شماره ۷۶۵۷ بیشتر شود.
۵) در نمونه­های بتنی دارای سنگدانه­های سبک تحت آزمون باید الزامات زیر رعایت شود:
* بیرون پریدگی : نمونه­های بتنی ساخته شده با سنگدانه سبک که مطابق بند ۷-۱ استاندارد ملی ایران به شماره ۷۶۵۷ مورد آزمون قرار می گیرد، نباید هیچگونه بیرون پریدگی­های سطحی را نشان دهد.
* پایداری در برابر یخ زدن و آب شدن: در صورت لزوم ، سنگدانه­های سبک باید از طریق آزمون یا عملکرد میدانی، پایداری لازم در برابر یخ زدن و آب شدن را داشته باشند.
* جمع شدگی ناشی از خشک شدن؛ جمع شدگی ناشی از خشک شدن نمونه­های بتنی ساخته شده با این سنگدانه­ها که مطابق با روش بند ۷-۶ استاندارد ملی ایران به شماره ۷۶۵۷ آزمایش می شوند باید حداکثر ۱/۰ درصد باشد.