شهزاد علیزاده متولد ۱۳۴۶ می باشد.

  • بازرس سازمان بازرسی شهرداری

  • مدیریت عمران موسسه عمرانی

  • رییس کارگاه و فنی پروژه مسکونی ۲۵۰ واحدی تعاونی

  • سرپرست نظارت پروژه بیمارستانی در سعادت اباد

شهزاد علیزاده

سوابق تحصیلی :

فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران ۱۳۷۲

دارای پروانه اشتغال نظارت و مجری پایه یک و محاسب ۳

اهم سوابق :

بازرس سازمان بازرسی شهرداری

رییس کارگاه و فنی پروژه مسکونی ۲۵۰ واحدی تعاونی

مدیریت عمران موسسه عمرانی

فنی و پیمان و مسیول صورت وضعیت پروژه ملی سد کرخه

مسیول فنی اجرایی پرو ژه های مسکونی ۴۰۰ و ۱۷۰ واحدی مهندسی لجستیک ستاد مشترک

مدیر براورد و صورت وضعیت موسسه عمرانی قرب

فنی پیمان پروژه سد گتوند علیا در دفتر مرکزی شرکت

فنی پیمان و امور قرارداد د شرکت مهندسی سپاسد

سرپرست نظارت پروژه بیمارستانی در سعادت اباد

شاغل در امر اجرا و نظارت پرو ژه های شهری تهران

مقالات و ارایه در همایش ها

مدیریت قرارداد و کلیم   دانشگاه تهران

رو ش قیمت گذاری پروژه های   دانشگاه تهران

مقاله تراکم و نحوه ساخت اقتصادی در استانها لجستیک ستاد مشترک

ارایه پیشنهاد تغییرات ضوابط و شیوه نامه کارشناسان رسمی نظام

ارایه پیشنهاد اصلاح ایین نامه ماده ۳۴ قانون احکام دایمی طرحهای توسعه نظام فنی اجرایی یکپارچه در کشور

ارایه ایده و تحلیل ،پیشنهاد نرم افزار ارجاع کارشناسان رسمی نظام

 ارایه ایده و پیشنهاد نرم افزار تحت وب صورت وضعیت پی وب شرکت ایین

ارایه کلیم از دید گاه فیدیک در انجمن تونل و شرکت سپاسد و تشریح بیمه های مهندسی

عضو فعال کمیته عمران و کمیته حرفه ای نظام فنی اجرایی و شورایعالی کانون فارغ التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.