شرح وظایف مهندس هماهنگ كننده : چهار ناظره

//شرح وظایف مهندس هماهنگ كننده : چهار ناظره

[شرح وظایف مهندس هماهنگ كننده- چهار ناظره (معماری یا عمران)]
مسئولیت نظارت به صورت جمعی و بر اساس تخصص ذیربط برعهده ۴ نفر(حقیقی یا حقوقی) می باشد. یكی ازناظرین (مهندس
عمران یا مهندس معمار) علاوه بر وظایف فردی خود، مسئولیت هماهنگی با سایر ناظرین و مكاتبات با مراجع صدور پروانه و… را عهده دار می شود و عنوان ناظر هماهنگ كننده به وی داده می شود.
ناظر هماهنگ كننده بر اساس بند ۱-۳۲ مبحث دوم مقررات ملی، شخصی حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال و صلاحیت نظارت در رشته معماری یا عمران است كه بر اساس شرح خدمات مهندسان رشته های ساختمان، مسئول هماهنگی بین تمامی ناظران در هر ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی و تسلیم كننده گزارش های مرحله ای كار به شهرداری، سازمان استان و یا سایر مراجع ذی ربط می باشد. «مدیر عامل شركت، مسئول هماهنگ كننده شخص حقوقی خواهد بود»
در زیر برخی شرح وظایف ناظر هماهنگ كننده به اختصار آورده شده است:
– واضح ترین وظیفه ناظر هماهنگ كننده، ایجاد هماهنگی و ارتباط بین سایر ناظران و سازنده/مجری است و از طرفی مسئول هماهنگی و مدیریت كنترل بر كیفیت و كمیت اجرای پروژه می باشد. در حال حاضر، ناظر هماهنگ كننده نماینده سایر ناظران در ارتباط با مراجع ذیربط می باشد.
– مذاكره با مالك/سازنده/مجری جهت اخذ برنامه زمان بندی اجرایی و تهیه صورتجلسه مربوطه و ابلاغ به دیگر ناظران.
– هماهنگی با مالك/سازنده/مجری و سایر ناظران در خصوص تنظیم قرارداد چهار ناظره به تعداد هریك از طرفین قرارداد، دریافت برگ تعهد نظارت ممهور به مهر از سایر ناظران و همچنین بررسی بیمه مسئولیت مدنی كارفرما در قبال كاركنان مطابق كلوزهای لازم
– كنترل و حصول اطمینان از اجرای ساختمان توسط سازنده یا سازندگان ذیصلاح. لازم به ذكر است در حال حاضر، طبق رویه شهرداری تهران، اجرای پروژه های بالای ۲۰۰۰ مترمربع بایستی توسط مجری ذیصلاح مندرج در پروانه صورت گیرد و امضای برگه شروع عملیات (شروع به كار) از طرف ناظر هماهنگ كننده باید بعد از رویت قرارداد مجری انجام شود. پس از صدور جواز ساختمانی و قبل از امضای برگه شروع عملیات (آخرین برگه از جواز)، ناظرهماهنگ كننده بایستی از ملك دیدن نماید و مطمئن شود كه تخریب یا … انجام نشده باشد. لازم به ذكر است كه پس از امضای برگه شروع به كار توسط ناظر هماهنگ كننده، مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح تخریب ساختمان، به عهده ناظر سازه بوده اما مسئولیت سایر ناظرین نیز همزمان با صدورپروانه ساختمانی آغاز می شود. بطور مثال مسئولیت مهندس ناظر برق در عملیات تخریب بیشتر متوجه كنترل ایمنی محل كنتور برق از لحاظ رطوبت و بارش های جوی است و عمده مسئولیت مهندس مكانیك در زمان تخریب شامل جابجایی كنتور آب،جمع آوری علمك گاز و كنترل محل آن به گونه ای كه در محل تردد ماشین آلات خاكبرداری قرار نگیرد همچنین كنترل گرمایش در اتاق های كارگری (بخصوص در فصول سرد سال) از بدو تخریب تا اتمام عملیات ساختمانی باید توسط ناظر تاسیسات مكانیكی كنترل شود.
– امضای برگه شروع عملیات و دریافت یك رونوشت از آن پس از مهر و اسكن دفتر خدمات الكترونیك.
– دریافت یك نسخه اصل (ممهور به مهر طراحان) تمام نقشه های معماری، سازه، برق و مكانیك، از مالك/سازنده/مجری و تهیه صورتجلسات دوره ای. (این امر نافی حضور مستمر سایر ناظران در كارگاه نیست). ارتباط مستمر و پیوسته با ناظران دیگر و اطلاع به آنان برای حضور در كارگاه در مواقع لزوم و برگزاری جلسات هماهنگ امضای برگه شروع به كار در هماهنگی با سایر ناظران.
– كنترل تجهیز كارگاه، كنترل ایمنی و بهداشت محیط كار و محل استراحت كارگران و حصول اطمینان از حضور و فعالیت مسئول ایمنی در كارگاه با توجه به الزامات بند ۱۲-۱-۵-۵ مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان، آیین نامه حفاظتی كارگاه های ساختمانی و با توجه به ارزیابی ریسك در پروژه در هماهنگی با سایر ناظران. لازم به ذكر است كه بر اساس بند ۲-۴-۴ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، رعایت اصول ایمنی و حفاظت كارگاه و مسائل زیست محیطی به عهده مجری می باشد.
– ارسال گزارشات مرحله ای به مراجع ذی ربط. مطابق بند ۱۳-۷ مبحث دوم مقررات ملی، ناظر هماهنگ كننده هر ساختمان باید گزارش هر یك از مراحل اصلی كار خود و سایر ناظران را به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان تسلیم نماید. حداقل گزارش هایی كه مهندس ناظر باید به دفاتر خدمات الكترونیك شهر تحویل دهد عبارت است از: ۱- تخریب ۲- گودبرداری ۳- فونداسیون ۴ – اسكلت بندی (برای ساختمان با اسكلت فلزی) ۵- گزارش هر سقف بصورت جداگانه ۶- سفت كاری ۷- نازك كاری ۸- اتمام عملیات.
لازم به توضیح است كه در مبحث دوم مقررات ملی اشاره گردیده كه در پایان هر یك از مراحل، گزارش مرحله ای به مرجع صدور پروانه ارائه گردد این در حالی است كه ساختمان در آن مرحله فاقد تخلف باشد لیكن در صورت مشاهده تخلف، هر یك از مهندسین مربوطه می بایست تخلف مرتبط با رشته خود را به ناظر هماهنگ كننده ارائه نماید و وی مجموع تخلفات را به مرجع صدور پروانه اعلام نماید. بنابراین در صورت نیاز در هر مرحله می توانید چندین گزارش با یك عنوان ارائه دهید.
– دریافت تذكرات كتبی، دستور كارها و گزارشات مرحله ای هر یك از ناظران حسب مورد. مهندس هماهنگ كننده می بایست پس از دادن رسید به مهندس مربوطه و تامین نظر وی، سپس گزارش مرحله ای مربوطه را به مرجع صدور پروانه ارسال نماید.
– هماهنگی با مالك و سایر ناظران در خصوص تمدید قرارداد نظارت، مطابق بند ۱۴-۴-۶ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، چنانچه نیاز به زمان بیشتری جهت اتمام پروژه باشد ناظر هماهنگ كننده موظف است حداكثر ۲ ماه مانده به پایان مدت قرارداد مراتب را به صاحب كار، سازمان استان، مرجع صدور پروانه اعلام نماید و از سازمان استان درخواست تمدید قرارداد با صاحب كار و ناظران را نماید.
– رفع اختلاف نظر بین سایر ناظران و مجری، مطابق بند ۱۶-۴ مبحث دوم، چنانچه در حین اجرای عملیات ساختمان در خصوص رعایت مقررات ملی، اجرای نقشه ها و مشخصات فنی و…. بین هریك از ناظران و مجری اختلاف نظر بروز نماید در وهله نخست، ناظر هماهنگ كننده نسبت به حل اختلاف از طریق داوری اقدام خواهد نمود. در صورت عدم پذیرش نظر وی به عنوان داور توسط طرفین باید مراتب را جهت توقف عملیات اجرایی به مراجع صدور پروانه اطلاع دهد تا اقدامات لازم توسط كمیته داوری مستقر در سازمان استان، انجام شود.
– مستند سازی جهت تكمیل دفترچه اطلاعات ساختمان با گرفتن تاییدیه های ناظران بصورت مرحله ای. در پایان كار، دفترچه مذكور مطابق بند ۱۹-۱-۱۲ مبحث دوم مقررات ملی، توسط مجری و با تایید ناظران به منظور صدور شناسنامه فنی و ملكی ساختمان باید به سازمان استان تحویل گردد.
تذكر ۱ : جهت تنظیم قرارداد نظارت توسط ناظر هماهنگ كننده، بهتر است از تیپ قرارداد ۴ ناظره سازمان (موجود در كارتابل خدمات مهندسی) استفاده شود و تعداد نسخ اصل قراداد به تعداد نفرات امضا كننده ممهور به مهر و امضای ناظران و امضای محضری مالك باشد.
تذكر ۲ : در صورتی كه سازنده یا احدی از شركا طرف حساب قرارداد باشد، باید اصل وكالتنامه از طرف مالك یا تمامی شركا رویت شود و رونوشت آن ضمیمه قرارداد شود.
تذكر ۳ : برای ارسال گزارش مرحله ای اسكلت، در ساختمان های با اسكلت بتنی، پس از اجرای هر سقف به صورت جداگانه یك گزارش ارسال شود و در ساختمان های با اسكلت فلزی، یك گزارش اسكلت جداگانه ارسال شود و سپس با توجه به نوع سقف و حداكثر برای هر دو طبقه، یك گزارش مرحله ای سقف ارسال شود. به هیچ وجه به مالك/نماینده مالك اجازه اجرای بتن ریزی تمامی سقف ها (مخصوصا سقف كرمیت) را ندهید.
تذكر ۴ : در صورتی كه عدم حضور یكی از ناظران در كارگاه موجب توقف عملیات اجرایی شود، ناظر هماهنگ كننده باید مراتب را سریعا و بصورت كتبی به سازمان نظام مهندسی اطلاع دهد.
توصیه مهم و ضروری: با توجه به اینكه مسئولیت مهندسان ناظر در پروژه های ساختمانی از زمان امضای برگه شروع به كار ساختمان شروع می شود لذا بهتر است هر یك از ناظران نسبت به تهیه بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای خود قبل از شروع به كار پروژه های تحت نظارت خود اقدام نمایند.

توسط | ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۴:۳۲:۳۶ ۲۱ام, دی ۱۳۹۶|راهنمای مهندس ناظر|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

15 − هشت =