شبکه خرپاى فلزى تیرچه با جوش مقاومتى به روش ماشینى

سقف هاى تیرچه و بلوک، از انواع سقف هاى بتن مسلح یک طرفه هستند که کاربرد نسبتاً قابل ملاحظه اى در صنعت ساختمان کشور دارند. در این سقف ها، استفاده توأم از دو روش پیش ساختگى و بتن ریزى درجا، معمول است. قسمت پیش ساخته تیرچه ها از دو جزء اصلى شبکه خرپایى جوشى و بتن ریزدانه تحتانى تشکیل مى شود. شبکه خرپایى علاوه بر این که نقش سازه ا ى را به عهده دارد، مى بایستى متحمل نیروهاى ناشى از حمل و نقل و نصب باشد. از این رو، کیفیت ساخت شبکه خرپایى جوشى بسیار حائز اهمیت است که متأسفانه در اکثر موارد، عملیات جوش کارى آن، به صورت دستى و در کارگاه هاى کوچک صورت مى گیرد و کنترل هاى لازم نیز انجام نمى شود. به نظر مى رسد ساخت ماشینى از لحاظ شکل هندسى مجموعه خرپا و نیز جوشکارى نقطه اى، کمک شایانى به این صنعت خواهد کرد. امروزه امکان تولید شبکه هاى خرپایى ماشینى در کشور فراهم شده است. از قابلیت هاى این شیوه پیش ساختگى، مى توان به استفاده از جوش نقطه ا ى مقاومتى اشاره کرد، که کاهشى در سطح مقطع میل گرد ایجاد نمى کند و با دقت بالا، قادر به تأمین اتصال میل گردهاى برشى به میل گردهاى اصلى مى باشد. با این شیوه مى توان شبکه خرپایى، با میل گردهایى از قطر ۶ تا ۱۶ میلى متر را تولید کرد. از دیگر قابلیت هاى روش تولید ماشینى، مى توان به حفظ مقاومت و ماهیت رفتارى میل گرد، سرعت قابل ملاحظه تولید و ایجاد نظام هماهنگ در هندسه خرپا اشاره کرد. هرچند این شیوه تولید، ارتفاع خرپا را تا ارتفاع ۴۰۰ میلى متر محدود مى کند، لیکن این ارتفاع براى ساختمان هاى مسکونى، مناسب است. ظرفیت تولید یک ماشین، در حدود ۱۲ متر طول در دقیقه است که نسبت به عملیات نیروى انسانى، از سرعت بسیار زیادى برخوردار است.

ضوابط و الزامات

۱) رعایت کلیه ضوابط ومقررات مندرج در نشریه شماره ۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور و نشریه شماره ۲۹۰۹ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتى، براى شبکه خرپایى ماشینى تولید شده، الزامى است.
۲) رعایت کلیه ضوابط و معیارهاى ارایه شده در در تولید شبکه خرپایى و ماشین آلات ARO استاندارد مربوط الزامى است.
۳) میل گردهاى به کار برده شده باید از نوع تولید نورد گرم، مطابق با استانداردهاى کشور و مقررات ملى ساختمان باشند.
۴) به کار گیرى جوش نقطه ا ى در ساخت شبکه خرپایى ماشینى تولید شده با شرط عدم کاهش سطح مقطع میل گردهاى سازه ا ى و نیز تامین ضوابط و معیارهاى جوشکارى مطابق مقررات ملى ساختمان و یا آیین نامه هاى AWS،AISC ،ACI مجاز است.
۵) کنترل روادارى هاى هندسى و اجرائى براى شبکه خرپایى ماشینى تولیدشده مطابق استانداردهاى مربوطه الزامى است.
۶) کلیه تولید کنندگان خرپاى تیرچه ماشینى در کشور که از این سیستم استفاده مى کنند، باید قبل از راه ا ندازى خط تولید از این مرکز گواهى نامه فنى دریافت کنند.