سیستم مدولار دسترسی نوین

ضوابط و الزامات

۱) طرح موردنظر نوعی داربست و سکوی کار موقت می باشد که در هنگام اجرای ساختمان مورد استفاده قرار می­گیرد. لذا در رده ابزار کار اجرای ساختمان قرار می­گیرد.
۲) در استفاده از این تجهیزات مسئله ایمنی حین کار حائز اهمیت می باشد که در این خصوص، رعایت ضوابط استانداردهای زیر الزامی است.
الف. مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ایران
ب. EN ISO 14122
۳) براساس بند ۱۲-۷-۲-۲ مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ایران، کلیه قسمتهای داربست و سکوی کار موقت، شامل جایگاه، اجزای نگهدارنده، تکیه گاه ها، اتصالات، راه­های عبور و پلکان داربست باید علاوه بر پایداری و ایستایی لازم، ظرفیت پذیرش چهاربرابر بار موردنظر را داشته باشد.
۴) برای تأمین ایستایی وجلوگیری از واژگون شدن هرگونه داربست، رعایت ضوابط بند ۱۲-۷-۲-۱۱ مرجع یادشده الزامی است.
۵) براساس بند ۱۲-۸-۲-۵ مرجع فوق، اینگونه تجهیزات هرگز نباید بیش از دوسوم (۲/۳) مقاومت نهایی خود بارگذاری شوند.
۶) ضمن رعایت الزامات مورد اشاره در فوق، رعایت کلیه موارد ارائه شده در مدارک ارسالی برای استفاده از این سیستم به عنوان داربست وسکوی کار موقت در تمامی مراحل اجرا، الزامی است.