سیستم دیوارها و سقف های بتن مسلح پیش ساخته توخالی (سیستم داموس)

ضوابط و الزامات

۱) اجرای سیستم داموس با رعایت ضوابط سیستم دیوار باربر با دیوار برشی بتن مسلح متوسط پیش ساخته تا حداکثر ۴ طبقه یا ارتفاع ۱۲ متر از تراز پایه در کلیه پهنه های لرز ه خیزی کشور مجاز می باشد.
۲) طراحی سیستم بر اساس آیین نامه های ASCE 7‌‌یا‌ACI 318، EC8‌و راهنمای طراحی‌PCI الزامی است.
۳) حداکثر طول دهانه سقف ها برابر ۵ متر توصیه می شود. افزایش طول دهانه ها با ارائه مدارک و محاسبات فنی کامل مجاز است.
۴) منظم بودن ساختمان در پلان و ارتفاع الزامی است.
۵) رعایت محدودیت نسبت مساحت میلگردهای قائم و افقی به کار رفته در تسلیح لایه های داخلی و خارجی پیش ساخته فواصل میلگردها و هم چنین کلیه ضوابط مربوط به آرماتوربندی مطابق آیین نامه EC8 یا ACI 318-08 ، و ویرایش های بعد از آن الزامی است.
۶) کلاف قائم باید در گوشه های اصلی ساختمان و در طول دیوار، در فاصله محور تا محور حداکثر ۵ متر، در موضع سوراخ ها، همچنین در محل اتصال دیوارها به یکدیگر اجرا شود. سطح مقطع کلاف بتن مسلح درجا، نباید از ۴۰۰ سانتیمترمربع کمتر باشد.
۷) اجرای کلاف های افقی بر روی دیوار های باربر، محل اتصال سقف به دیوار و پیرامون ساختمان به منظور تأمین یکپارچگی سازه الزامی است. همچنین عرض و ارتفاع کلاف سقف نباید از ۲۰ سانتیمتر کمتر درنظر گرفته شود.

سیستم دیوارها و سقف های بتن مسلح پیش ساخته توخالی

۸) در تراز هر طبقه، کلاف های افقی مختلف باید، به منظور تامین یکپارچگی و رفتار شبکه مانند ، به هم متصل شوند به گون های که کلاف سقف نباید در هیچ جا منقطع باشد.
۹) لازم است دیوارهای برشی بتن مسلح توپر در هر دو امتداد اصلی و در دو محور جداگانه، جهت تامین مقاومت برشی لازم در مقابل نیروهای جانبی طراحی و اجرا شوند.
۱۰) طراحی و اجرای شالوده بتن مسلح درجا و تعبیه میلگردهای ریشه انتظار برای دیوارها، مطابق ضوابط آیین نامه های مورد اشاره در بند ۲ الزامی می باشد.
۱۱) رعایت تمهیدات لازم در شرایط مختلف اقلیمی و محیط های خورنده ایران برای دوام و پایایی بتن، میلگرد فولادی الزامی است.
۱۲) رعایت مبحث سوم مقرارت ملی ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق، هم چنین الزامات نشریه شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حریق با در نظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، کاربری و وظیفه عملکردی عنصر ساختمانی ضروری است.
۱۳) رعایت الزامات مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان جهت صرفه جویی در مصرف انرژی برای دیوارهای خارجی و سقف بام الزامی است.
۱۴) صدابندی هوابرد جداکننده های بین واحدهای مستقل و پوسته خارجی ساختمان و صدابندی سقف بین طبقات میبایست مطابق مبحث هجدهم مقرارت ملی ساختمان تامین گردد.