سیستم خانه های چوبی

ضوابط و الزامات

۱) استفاده از سیستم پیشنهادی در صورت رعایت تمامی ضوابط و محدودیت های ساز‌ه‌های چوبی مندرج در آخرین ویرایش آئین نامه IBC از قبیل: نحوه طراحی، جزئیات اجرایی و …، بسته به لرزه خیزی منطقه تا حداکثر ۳ طبقه مجازاست. همچنین رعایت مقررات ملی ساختمان ایران و استاندارد ۲۸۰۰ ایران در موارد مربوطه نیز الزامی است.
۲) در خصوص این سیستم، رعایت مبحث سوم مقررات ملى ساختمان ایران با عنوان” حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق ” و همچنین الزامات نشریه شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت اجزای ساختمان در مقابل حریق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، کاربرى و وظیفه عملکردى اجزاى ساختمان الزامى است.
۳) در خصوص این سیستم، رعایت مبحث نوزدهم مقررات ملى ساختمان ایران با عنوان “صرفه جویی در مصرف انرژی” الزامى است.
۴) صدابندی هوابرد جداکننده های بین واحدهای مستقل و پوسته خارجی ساختمان و صدابندی سقف بین طبقات باید مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان “عایق بندی و تنظیم صدا” تأمین شود.
۵) کلیه مصالح و اجزا در ا ین سیستم اعم از معماری و ساز ه ای از حیث دوام، زیست محیطی و … باید بر مبنای مقررات ملی ساختمان ا یران و یا آئین نامه های ملی یا معتبر بین المللی شناخته شده و مورد تا یید به کار گرفته شود.