سیستم قاب ساختمانی ساده بتن مسلح با ستون پیش ساخته، تیر نیمه پیش ساخته، سقف هالوکورد و دیوار برشی بتن مسلح درجا

ضوابط و الزامات

۱) اجرای این سیستم به عنوان قاب ساختمانی ساده بتن مسلح پیش ساخته به همراه دیوار برشی‌بتن مسلح متوسط درجا، در کلیه پهنه های لرز‌ه خیزی ایران بر اساس آخرین ویرایش استاندارد‌۲۸۰۰ ایران بلامانع است.
۲) استفاده از این سیستم به عنوان قاب ساختمانی ساده بتن مسلح پیش ساخته به همراه دیوار برشی بتن مسلح معمولی، فقط در مناطق با پهنه بندی لرز‌ه خیزی کم و متوسط مجاز میباشد.
۳) بارگذاری ثقلی و لرزه ای سیستم به ترتیب باید براساس آخرین ویرایش مبحث ششم مقررات ملی ساختمان واستاندارد ۲۸۰۰ اعمال شود.
۴) طراحی، ساخت، نصب اعضا و اتصالات قطعات پیش ساخته بر اساس آیین نامه ACI 318- 08 و راهنمای طراحی PCI-04 ویرایشهای بعد از آن الزامی است
۵)رعایت ضوابط شکل پذیری، مطابق فصل ۲۱ آیین نامه AC1318 -05 یا مبحث نهم مقرارت ملی ساختمان برای دیوارهای برشی بتن مسلح متوسط درجا الزامی است .
۶) به منظور تامین یکپارچگی در دیافراگم سقف، لازم است در محل اتصال پانل های سقف پیش‌ساخته به تیر نیمه پیش ساخته و همچنین اتصال ساده تیر نیمه پیش ساخته به ستون پیش ساخته، میلگردهای تامین کننده یکپارچگی اعضا در محل اتصال به طور مناسب طراحی و اجرا شوند .‌بدیهی است کلیه اعضای اتصال در این نواحی باید مقاومت کافی را در برابر تلا شهای حاصل از میلگردهای یکپارچگی مذکور داشته باشند.
۷) طراحی و اجرای میل مهارهای سقفی مناسب در محل اتصال اعضای پانلی سقف پیش ساخته به یکدیگر و همچنین اجرای تیرچه در پیرامون بازشوها، الزامی است.
۸) ضروری است اجزای مرزی در لبه های دیوار برشی بتن مسلح درجا، صرفاً به صورت درجا اجرا شوند.
۹) لازم است یکپارچگی اتصال سقف پیش ساخته به دیوار برشی بتن مسلح درجا با ارائه محاسبات مناسب، در طراحی و اجرا تامین شود.
۱۰) تامین اتصال قاب پیش ساخته ساده ساختمانی به دیوار برشی بتن مسلح درجا ، از طریق اتصال تیرهای هم امتداد دیوار برشی، با المان مرزی درجا صورت گیرد.
۱۱) منظم بودن ساختمان در پلان و ارتفاع الزامی است.
۱۲ شالوده بتن مسلح در این سیستم باید به صورت بتن درجا و اتصال ستون پیش ساخته به شالوده نیز با جزئیات اتصالی مناسب نظیر استفاده از صفحه پای ستون و میل مهار فولادی طراحی و اجرا شود در مواردیکه ستون تحت نیروی کششی قرار نگیرد، با ارائه محاسبات مناسب، استفاده از گزینه اتصال گلدانی بلا مانع می باشد.
۱۳) وصله ستون های بتن مسلح پیش ساخته باید در محلی که تلاش های اعمالی به حداقل می‌رسند انجام گیرد .همچنین در طراحی وصله ستون و اتصال پای ستون، در نظر گرفتن حداقل مقاومت‌ کششی مقطع مطابق راهنمای طراحی‌ PCI-04‌ ضروری است .
۱۴) در کلیه اتصالات خشک ، رعایت ضوابط و مقررات مربوط به طراحی اجزای اتصال و مشخصات فنی جوشکاری های مربوطه منطبق بر ضوابط و مقررات آیین نامه های AWS و ASCE 07 AISC الزامی میباشد
۱۵) رعایت تمهیدات لازم متناسب با شرایط مختلف اقلیمی و محیطهای خورنده ایران الزامی است.