سقف مجوف بتن مسلح با استفاده از بلوک تو خالى ماندگار

//سقف مجوف بتن مسلح با استفاده از بلوک تو خالى ماندگار

سقف مجوف بتن مسلح با استفاده از بلوک تو خالى ماندگار، از جنس پلى پروپلین

سقف هاى بتن مسلح به دلیل نیاز به کنترل تغییر شکل ها و ترک ها، بسیار مورد توجه و گاه محدود به دهانه هاى کوچک مى شوند. حال اگر بتوان مقطع سقف هاى بتن مسلح، به ویژه دال ها را به نحوى بهبود بخشید که بتواند علاوه بر تأمین ضوابط کنترلى، در دهانه هاى بزرگ نیز مجاز به استفاده باشد و هم چنین در مقایسه با دال هاى مشابه از وزن کمترى برخوردار باشد، مى توان به شیوه جدیدى در روش اجراى دال‌هاى بتن مسلح دست یافت. سقف هاى مجوف بتن مسلح، از دولایه بتن مسلح تشکیل شده است که در بالا و پائین دال و بطور گسترده قرار مى گیرد و حد فاصل این دو لایه با نوعى بلوک توخالى U-BOOT‌که از جنس پلى اتیلن مى باشد، ، ماندگار به نام پر شده است. این محصول همانند بلوک هاى سفالى یا پلى استایرن داراى هندسها ى مکعبى اما مجوف مى باشد که ‌با‌‌‌‌ توجه به نیاز پروژه و محاسبات طراحى، ابعاد مختلفى دارند. در روند اجراى دال هاى مجوف با استفاده از U-BOOT، پس از آرماتورگذارى لایه زیرین، U-BOOTها کنار هم روى شبکه آرماتور زیرین قرار گرفته و پس ازقرارگیرى آرماتورهاى برشى میانى و همچنین آرماتوربندى لایه فوقانى، بتن روئى ریخته شود. در نهایت مقطع دال به صورت شکل I در آمده و عملکرد بهترى نسبت به مقطع مستطیل کامل خواهد داشت. آن چه جزء مزایاى این دال شمرده مى شود، عدم حضور تیر در دال حاصله مى باشد که البته با توجه به نیاز طراحى، ممکن است تمهیدات خاصى جهت تأمین تیرهاى پنهان انجام شود.
همچنین از آن جا که در برخى از پروژه هاى بزرگ، فواصل زیاد ستون ها و امکان تعبیه دهانه بزرگ به جهت تأمین پارکینگ در ساختمان را ایجاب مى کند، مى توان سیستم فوق را به عنوان گزینه مناسبى براى اجرا در چنین پروژه هائى معرفى نمود.
در مورد این سقف ها آنچه مورد اهمیت است امکان اجراى تأسیسات، نحوه دسترسى به آن ها و بهره گیرى از فضاى مجوف بلوک ها است که بنا به نیاز پروژه و نظرطراح تأمین مى شود.
این سقف در زمینه انرژى، حریق، آکوستیک و سازه درمرکز تحقیقات ساختمان و مسکن بررسى گردیده و حیطه الزامات مربوطه مورد تأیید میباشد.

ضوابط و الزامات

۱) U-BOOT نوعى قالب ماندگار از جنس پلى پروپیلن براى ساخت سقف هاى بتن مسلح دوطرفه مجوف به شمار مى رود.
۲) در طراحى و اجراى سقف هاى حاصل از این روش، رعایت کلیه الزامات مربوط به طرح لرزه ا‌ى، مطابق با ۲۸۰۰-۸۴ و ویرایشهاى بعد از آن، الزامى است. استاندارد در صورتیکه این سقف به عنوان دال تخت مدنظر قرار مى گیرد، استفاده از دیوار برشى در طرح لرزه ا‌ى الزامى است.
۳) رعایت کلیه ضوابط مبحث نهم مقررات ملى درخصوص طرح و محاسبه سقف ها الزامى است.
۴) تحلیل و طراحى قطعات بتن مسلح، به همراه آرماتور گذارى هاى خمشى و برشى، بر مبناى روشهاى معتبر شناخته شده و آئین نامه هاى معتبر بتن مسلح، صورت پذیرد.
۵) منظور نمودن بارهاى حین اجرا در استفاده از این نوع قالب ضرورى است.
۶) مشخصات فنى قالب ماندگار پلى پروپیلن باید بر مبناى استاندارد BBA انگلستان تأمین شود.
۷) رعایت مشخصات فنى مربوط به میل گرد و بتن مورد استفاده در سقف، هم چنین ضوابط آرماتوربندى و بتن ریزى، مطابق مبحث نهم مقررات ملى ساختمان الزامى مى باشد.
۸) درنظر گرفتن جزئیات دقیق مسیر و محل نصب کلیه اقلام تأسیسات مکانیکى و برقى در مرحله طراحى و اجراى سقف، ضرورى است.
۹) رعایت تمامى ضوابط و مقررات مربوط به محیط زیست، مطابق با استانداردهاى معتبر بین ا لمللى الزامى است.
۱۰) رعایت الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملى ساختمان، جهت صرفه جویى در مصرف انرژى الزامى است.
۱۱) رعایت مبحث سوم مقررات ملى ساختمان درخصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق و همچنین الزامات نشریه شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حریق با درنظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، کاربرى و وظیفه عملکردى عنصر ساختمانى ضرورى است.
۱۲) صدابندى هوابرد و کوبهاى سقف بین طبقات مى بایست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملى ساختمان تامین گردد.

توسط |۱۳۹۷/۹/۱۶ ۲۳:۱۴:۳۲۱۶ام, آذر ۱۳۹۷|مقالات|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

دو × یک =