روش های اجرایی دوره های ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار

مهندسی صلاحیت طراحی-نظارت-اجراء

۲- هدف:

هدف از تدوین این روش اجرایی تشریح فعالیت ها، چگونگی برگزاری دوره بر اسا شیوه ابلاغی وزرات راه و شهرسازی (شماره :۴۳۶۸۶/۴۲۰ مورخ ۲۷/۰۸/۸۸) و ارزیابی اثر بخشی آموزش های ارائه شده به منظور بهبود ارتقاء داش حرفه ای، نگرش فنی و مهارت مهندسان متقاضی ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان استان تهران می باشد.

۳- دامنه کاربرد:

این روش اجرای کلیه دوره های ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی(تبصره ۱) طبق شیوه نامه فوق، در رشته های هفت گانه را شامل می شود.

۴- مسئولیت:

وظایف کمیته آموزش در حوزه ارتقاء پایه به شرح زیر تعیین شده است (شیوه ابلاغی ورزات راه و شهرسازی به شماره ۴۳۶۸۶/۴۲۰ مورخ ۲۷/۰۸/۸۸):

۱-۴- نظارت مستمر بر کیفیت و کمیت دوره های آموزشی ارتقاء پایه

۲-۴- نظرخواهی از شرکت کنندگان در دوره ها و بررسی اعتراضات، پیشنهادات و نظرات به منظور برطرف نمودن نواقص و کمبودهای دوره های آموزشی (فرم ارزشیابی)

۳-۴- ارائه گزارش برگزاری دوره ها به هیات مدیره سازمان

۴-۴- ارائه پیشنهاد (بازنگری) در خصوص سرفصل دوره، مدت زمان دوره و دوره های آموزشی خاص مورد نیاز مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی استان

۵-۴- بررسی درخواست متقاضیان دریافت صلاحیت آموزش (مدرس) و تطابق شرایط آنان با معیارهای ابلاغ شده از طرف دفتر مقررات ملی ساختمان و اعلام اسامی افرادی که صلاحیت آن ها در کمیته آموزش مورد تائید قرار گرفته به اداره کل راه و شهرسازی جهت تائید نهایی و درج صلاحیت آموزش در جهت تدریس دوره های ارتقاء پایه (مطابق دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به کار آموزش (WI-TR_02).

۶-۴- فراهم ساختن تسهیلات لازم برای اعضاء هیات علمی دانشگاه ها در جهت ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی آنان.

۷-۴- ارزیابی مستمر عملکرد مدرسان در امر تدریس دوره ها و ارائه گزارش در صورت لزوم به هیات مدیره و اداره کل راه و شهرسازی استان

۸-۴- پیشنهاد میزان شهریه برای هر دوره آموزشی

۹-۴- پیشنهاد میزان حق التدریس برای مدرسان (هرساعت)

۱۰-۴- بررسی درخواست های مراکز آموزشی معتبر جهت صدور مجوز مجری آموزشی در جهت برگزاری دوره های فوق و ارسال به اداره کل راه و شهرسازی و دفتر مقررات ملی ساختمان برای تصویب نهایی (مطابق دستور العمل انتخاب مجریان آموزشی       (WI-TR_02).

۱۱-۴- ثبت نتایج دوره ها در فایل سیستمی مربوط به اعضاء جهت ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی و بایگانی آموزش

۱۲-۴- ارسال یک نسخه از نتایج دوره ها به واحد صدور پروانه جهت اطلاع و بایگانی

۱۳-۴- توزیع و جمع آوری فرم های حضور و غیاب شرکت کنندگان در دوره (FM-TR_01)

۵- تعاریف :

۱-۵- برگزاری دورهای ارتقاء پایه : مجموعه دوره های آموزشی است که اعضاء باید جهت ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی و بروز نگه داشتن دانش فنی خود بگذرانند. (شیوه نامه تمدید و ارتقاء پایه پروانه ابلاغی وزرات راه و شهرسازی به شماره ۴۳۶۸۶/۴۲۰ مورخ ۲۷/۰۸/۸۸ )

۲-۵- اثر بخشی آموزشی: سنجش تاثیر دانش کسب شده از طریق برگزاری دوره های ارتقاء پایه بر بهبود مهارت فنی مهندسان در عملکرد نظارت آنان بر ساخت و ساز

۳-۵- کمیته آموزشی: کمیته ای متشکل از هفت نفر (از هر رشته یک نماینده ) مهندسان و صاحبنظران در رشته های اصلی موضوع قانون دارای پروانه اشتغال به کار حداقل پایه ۲ اصلی با ۵ سال سابقه کار مفید آموزشی (تدریس یا مدیریت آموزشی) بوده که به مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آن ها بلامانع است از هر یک از ۴ رشته اصلی (معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی و برقی) حداقل یک نفر در کمیته عضویت خواهد داشت.

۴-۵- شخص حقیقی یا حقوقی که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی (حداقل پایه ۲ اصلی) و دارای ۵ سال سابقه آموزش دانشگاهی یا حرفه ای که طبق دستورالعمل گزینش مدرسان موضوع شیوه نامه ابلاغی وزرات راه و شهرسازی به شماره ۴۳۸۶۸/۴۲۰ مورخ ۲۷/۰۸/۸۸ انتخاب می شود.

۵-۵- مجری آموزش : مجری آموزشی از بین دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و یا مراکز معتبر آموزشی با توجه به دارا بودن شرایط بند ۵-۱۱ شیوه نامه تمدید و ارتقاء پایه انتخاب می شوند.

۷- روش کار:

۱-۷- برگزاری دوره های اعلام شده از طرف وزارت راه و شهرسازی: هر یک از اعضاء موظف می باشند جهت ارتقاء پایه خود از پایه سه به دو و دو به یک تعدادی از دوره های ارتقاء پایه ابلاغ شده را طبق شیوه نامه وزرات راه و شهرسازی به شماره ۴۳۶۸۶/۴۲۰ مورخ ۲۷/۰۸/۸۸ بگذرانند.

ارتقاء پایه طبق ماده یازده آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان انجام می شود.

۲-۷- انجام امور مربوط به اعضاء سازمان های نظام مهندسی استان های دیگر که متقاضی گذراندن دوره های ارتقاء پایه در استان تهران می باشند. (طبق فلوچارت)

۳-۷- صدور گواهی پایان دوره آموزشی برای اعضاء سازمان نظام مهندسی استان های دیگر براساس فرم درخواست صدور گواهی دو امضاء (FM-TR-05) ابلاغی دفتر مقررات ملی ساختمان وزرات راه و شهرسازی با امضاء رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران

۴-۷- منابع آموزشی: منابع آموزشی توسط دفتر مقررات ملی ساختمان وزرات راه و شهرسازی می بایست تهیه شود در غیر اینصورت منبع آموزشی طبق سرفصل های ارائه شده (دفتر مقررات) توسط مدرس تهیه و در اختیار شرکت کننده قرار می گیرد. (جزوه، Power Point، کتاب و …)

۵-۷- اجرای دوره های آموزشی ارتقاء پایه: پس از تائید و صدور مجوز برای مجریان آموزشی و تائید مدرسان طبق دستورالعمل های صدور مجوز فعالیت های آموزشی و پروانه آموزش موضوع شیوه نامه ابلاغی وزرات راه و شهرسازی (شماره ۴۳۶۸۶/۴۲۰ مورخ ۲۷/۰۸/۸۸) اسامی مجریان آموزشی مورد تائید در سایت سازمان جهت اطلاع اعضاء درج می گردد.

تبصره : هرگونه ابلاغ جدید در ارتباط با تعداد دوره ها یا ساعت دوره یا سرفصل دوره ها از طرف وزرات راه و شهرسازی در اسرع وقت تغییر بررسی و جهت اعمال به مجریان آموزشی و مدرسان اطلاع رسانی می شود.