رامکا در سازه های بتن آرمه چیست

بعد از بستن آرماتورهای ستون، برای تثبیت موقعیت هر ستون، ابعاد آن را به وسیله تیرهای چوبی در پای ستون مشخص می نمایند. باید توجه داشت که هیچ وقت نباید برای تثبیت ابعاد ستون با ریختن بتن در پای آن اقدام نمود. به بتن پای ستون اصطلاحاً رامکا می گویند. قبل از بتن ریزی ستون ها یک ریسمان را از پایین در امتداد ستون ها می کشند. سپس یک عدد تخته تقریباً به ارتفاع ۱۰ سانتی متر را پشت ریسمان قرار داده و با آجر یا بلوک مهار می کنیم این کار را در چهار طرف ستون ها انجام می دهند. آنگاه شروع به بتن ریزی به ارتفاع ۱۰ سانتی متر می کنند. اینکار موجب می شود قالب بندی ستون ها به راحتی صورت گیرد. اما به دلیل عدم اتصال بتن قدیم به جدید بطور کامل آن هم در ناحیه بحرانی توصیه چنین کاری نمی شود.

رامکا در سازه های بتن آرمه چیست

گاهاً دیده شده بتن ریزی در این ناحیه بدون در نظر گرفتن دانه بندی و اختلاط درست (تهیه بتن به صورت دستی) انجام گرفته که با توجه به مصرف این بتن در ناحیه بحرانی، این عمل مخاطره انگیز است. بنا به چنین دلائلی، استفاده از رامکا بوسیله میلگرد بهتر است. رامکا میلگرد هایی است که در اطراف شبکه میلگرد ستون در پایین ترین نقطه (روی سقف یا فونداسیون) می گذارند تا بدین وسیله محل قرار گیری قالب بتن مشخص گردد.