دیوارهای غیرباربر QPanel

دیوارهای غیرباربرQ Panel متشکل از یک لایه بتن سبک فومی میانی و دو لایه روکش سیمان الیافی در طرفین می باشد که صرفاً به عنوان دیوارهای جدا کننده داخلی ساختمان قابل استفاده می­باشد. این دیوارها به کمک runner و track های درنظر گرفلته شده به کف و سقف سازه متصل می­شوند. ابعاد این پانل­ها ۳ متر ارتفاع و ۶/۰ متر عرض می­باشد و در ضخامتهای مختلف تولید می شوند. وزن هر مترمربع این پانلها تقریباً بین ۴۰ و ۶۰ کیلوگرم بر مترمربع است. اتصال پانلهای کناری به یکدیگر به کمک کام و زبانه­های تعبیه شده در لبه طولی انجام میشود.
این پانلها به عنوان دیوارهای غیرباربر و جداکننده داخلی در زمینه­های حریق، آکوستیک و سازه در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مورد بررسی قرار گرفته و کاربرد آن در حیطه الزامات ارائه شده، مجاز است.

ضوابط و الزامات

۱) استفاده از این پانلها صرفاً به عنوان دیوارهای جداکننده غیرباربر داخلی ساختمانها مجاز است.
۲) درنصب و اجرا، این پانل جهت تحمل بارهای حین اجرا کنترل شود.
۳) اتصال این دیوارهای غیرباربر به سیستم سازه­ای باید به نحوی باشد که ضمن تأمین پایداری آنها در برابر بارهای وارده، از اندرکنش آنها و سازه اصلی تا حد امکان جلوگیری شود.
۴) کنترل پایداری دیوارهای غیرباربر در مقابل نیروی زلزله ناشی از جرم دیوار، مطابق استاندارد ۲۸۰۰ ایران انجام شود.
۵) حداکثر ارتفاع خالص مجاز دیوارهای غیرباربر ۲/۳ متر می باشد.
۶) کلیه مصالح و اجزاء در این سیستم اعم از معماری و سازه­ای از حیث دوام، خوردگی، زیست محیطی، بهداشتی و غیره باید بر مبنای مقررات ملی ساختمان ایران و یا آئین­نامه­های ملی یا معتبر بین­المللی شناخته شده و مورد تأیید بکار گرفته شود.
۷) صدابندی هوابرد جداکننده­های بین واحدهای مستقل باید مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان تأمین شود.
۸) رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان حفاظت ساختمانها در مقابل حریق و همچنین الزامات نشریه شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختامن و مسکن مربوط به مقاومت اجزای ساختمان در مقابل حریق با درنظر گرفتن ابعاد ساختمان، کاربردی و وظایف عملکردی اجزآئ ساختمانی الزامی است.
۹) چنانچه مجموعه ضوابط، دستورالعمل و یا آئین­نامه درخصوص این محصول توسط این مرکز انتشار یابد، شرکتهای تولید کننده، کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران ملزم به رعایت آن می­باشند.