سیستم دیوارهای توپر و سقف های با هسته توخالی بتن مسلح پیش ساخته

ضوابط و الزامات

۱) اجرای این سیستم به عنوان سیستم سازه ای دیواره ای باربر با دیوار برشی بتن مسلح پیش ساخته معمولی، حداکثرتا ۵ طبقه یا ۱۵ متر از تراز پایه، برای ساختمانهای مسکونی مجاز است.
۲) طراحی سیستم بر اساس آیین نامه های ASCE 7- 05 یا EC8 ، ACI 318-08 و راهنمای طراحی PCIالزامی است.
۳) منظم بودن ساختمان در پلان و ارتفاع الزامی است.
۴) رعایت ضوابط مربوط به حداقل درصد میل گردهای طولی و عرضی مورد استفاده برای تسلیح دیوارهای بتن مسلح وسقف های با هسته توخالی پیش ساخته، فواصل میلگردها و هم چنین کلیه ضوابط مربوط به آرماتوربندی، مطابق آیین نامه EC8 یا ACI318- 08 و راهنمای طراحی PCI الزامی است.
۵) طراحی و تعبیه کلاف قائم در گوشه های اصلی ساختمان و در طول دیوار، با فواصل حداکثر ۵ متر، و همچنین در محل اتصال دیوارها ضروری است. سطح مقطع کلاف قائم بتن مسلح درجا نباید از ۴۰۰ سانتیمترمربع کمتر باشد.
۶) طرح و اجرای کلاف افقی بر روی دیوارهای باربر، محل اتصال سقف به دیوار، پیرامون ساختمان، و هم چنین اطراف بازشوهای سقف، به منظور تامین یکپارچگی الزامی است. عرض و ار تفاع کلاف افقی نباید از ۲۰ سانتیمتر کمتر در نظر گرفته شود.
۷) طراحی و اجرای شالوده بتن مسلح درجا و تعبیه میلگردهای ریشه انتظار برای دیوارها، بر اساس ضو ابط آیین نامه ها و استانداردهای مورد اشاره در بند ۲ الزامی است.
۸) طراحی و تعبیه قفل ها و میل گردهای برش گیر در محل درز اتصالی قطعات پیش ساخته، مطابق آیین نامه ACI و راهنمای طراحی PCI الزامی است.
۹) اتصالات دو پانل پیش ساخته سقف و هم چنین محل اتصال پانل های پیش ساخته سقف به دیوارها، باید به گونه ای طراحی و اجرا شود که یکپارچگی ساز‌‌ه‌ای تامین و عملکرد صلب دیافراگم سقف فراهم شود.
۱۰) رعایت رواداری های مجاز برای ساخت و نصب قطعات پیش ساخته مطابق آیین نامه ACI- 117 و راهنمای PCI الزامی است.
۱۱) رعایت تمهیدات لازم در شرایط اقلیمی مختلف و محیط های خورنده ایران برای دوام و پایایی بتن و میل گرد فولادی ضروری است.
۱۲) رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان ها در برابر حریق، هم چنین الزامات نشریه شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حریق با در نظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان و وظیفه عملکردی عنصر ساختمانی الزامی است.
۱۳) رعایت الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان جهت صرفه جویی در مصرف‌انرژی برای دیوارهای خارجی و سقف بام الزامی است.
۱۴) صدابندی هوابرد بین واحدهای مستقل و پوسته خارجی ساختمان و صدابندی سقف بین طبقات باید مطابق مبحث ۱۸ مقررات ملی ساختمان تامین شود.